Innehåll

Balans nr 4 2003

Noteringar: Möte i Bryssel om 2005

Accounting regulatory Committee (ARC), det vill säga EUs rådgivande kommitté i redovisningsfrågor hade ett sammanträde i början av april. Vid mötet klargjordes att förslag till översättningar av samtliga IAS till de olika medlemsspråken planerades bli utskickat i början av maj. Översättningarna skall offentliggöras varefter man planerar ett nytt sammanträde i mitten av juli. Förhoppningen är att man då att slutligt kan anta de IAS som skall träda i kraft år 2005.

De olika standarderna har redan godkänts av den tekniska gruppen inom EFRAG. Trots det finns en viss osäkerhet om vilket förslag EU kommer att lägga fram i juli. Problemet gäller IAS 32 och 39, det vill säga de två standarder som behandlar redovisningen av finansiella instrument. Det finns fortfarande ett stort motstånd mot dessa, särskilt från de finansiella företagen. Det är inte osannolikt att det beslut som man väntas fatta i juli kommer att gälla ett godkännande av samtliga IAS exklusive IAS 32 och 39. Ett skäl som kan anföras för detta är att båda standarderna är föremål för revidering där ganska stora förändringar kan förutses. När väl revideringen är klar, kommer förhoppningsvis kritiken att ha mattats och de båda rekommendationerna kan då godkännas i efterhand.

Rolf Rundfelt