Innehåll

Balans nr 4 2003

Noteringar: Byte av revisor – En nära relation till revisorn är betydelsefull för mindre bolag

I takt med att allt fler företag har etablerat sig på marknaden har revisorns roll utvecklats från den traditionella revisorsrollen till att även innefatta en roll som konsult och rådgivare. Då relationen mellan en revisor och ett mindre aktiebolag troligen är mer speciell än vad den är mellan i ett större aktiebolag, kan det vara intressant att ta reda på vad som föranleder att mindre aktiebolag överväger ett revisorsbyte.

Därför genomfördes nyligen en undersökning bland mindre aktiebolag i Halmstad, för att kartlägga de mest förekommande faktorerna som utlöser och föranleder ett övervägande av revisorsbyte hos mindre aktiebolag. Undersökningen har utformats och bearbetats av tre studenter på Högskolan i Halmstad.

Enkätundersökningen sändes till drygt 360 mindre aktiebolag i Halmstad, med mellan en till tio anställda, och besvarades av cirka 25 procent. Enkäten bestod av ett tjugotal frågor som bygger på sju faktorer (revisorns kompetens, utökade tjänster, priset/arvodet, personkemin, meningsskiljaktigheter, oren revisionsberättelse samt prestige – företaget byter till en mer välkänd revisor), som kan föranleda tankar på revisorsbyte. Enkäten var gjord så att resultatet även skulle spegla om det fanns några skillnader mellan mindre aktiebolag som föregående år gick med vinst resp. förlust.

Motsvarande har gjorts för mindre aktiebolag som någon eller några gånger tidigare har bytt respektive ej har bytt revisor. Resultatet visar dock att det inte fanns några markanta skillnader i svaren från ovannämnda kategorier av företag.

Slutsatsen och analysen av undersökningen visade att det i stort sett bara fanns två faktorer som skulle kunna föranleda ett övervägande av revisorsbyte. De mest betydelsefulla faktorerna var revisorns kompetens och personkemin mellan revisorn och företaget. Revisorns kompetens är betydelsefull då företagen menar att de inte själva kan erhålla all den kunskap och kompetens som krävs, på grund av deras ekonomiska begränsningar.

Om revisorns kompetens skulle vara bristfällig kan det leda till ett övervägande av revisorsbyte. Företagen menar att det är kompetensen de betalar för och de önskar då även en rådgivare utöver en revisor.

Företagen menar att revisionstjänsten som utförs grundar sig på en redovisning som har utförts av bolaget med hjälp av revisorns råd och deras nära samarbete. Det är därför mycket viktigt att personkemin mellan parterna är god, annars kan det föranleda ett övervägande av revisorsbyte.

Att en annan revisor än den nuvarande lämnar erbjudanden om utökade tjänster var företagen relativt indifferenta till. De menar att de inte i nuläget kan se vilka ytterligare tjänster som de skulle behöva. Företagen anser att de i tillväxtfasen skulle vara mer intresserade av ytterligare tjänster.

Att byta till en revisor med ett mer välrenommerat namn, på grund av prestige, samt att revisorn lämnar en oren revisionsberättelse var båda av liten betydelse vid ett övervägande av revisorsbyte. Bolagen menar att en känd revisor oftast arbetar för en stor revisionsbyrå och man anser att dessa oftast inte tar sig tid till att diskutera och föra en dialog med mindre aktiebolag. Företagen menar således att kostnaden som följer med ett välkänt namn inte överväger de eventuella fördelarna. Företagen menar att en oren revisionsberättelse uppkommer på grund av att deras redovisning varit bristfällig och förklarar att oftast brukar en oren revisionsberättelse istället sluta i en ren revisionsberättelse, då problemen ofta lösts innan en oren berättelse lämnas.

Meningsskiljaktigheter mellan bolaget och revisorn var en relativt betydelsefull faktor, men majoriteten menar att innan bolaget kommit till den punkten att de överväger ett revisorsbyte brukar oftast situationen vara uppklarad.

Även arvodet för revisionen ansågs vara av tämligen stor betydelse. Flertalet av bolagen menar dock enbart är priset inte föranleder ett övervägande av revisorsbyte, utan att detta i kombination med en annan betydelsefull faktor skulle kunna aktualisera frågeställningen.

Sammanfattningsvis visar undersökningen att en nära relation till revisorn är både nödvändig och betydelsefull i mindre aktiebolag.

Christina Derkum , Frida Karlsson och Lotta Åberg