Balans nr 5 2003

Revision: Nya remisser från IAASB

Nya standarder för ”Assurance Engagements”

Den internationella revisionsstandardsättaren IAASB har nyligen publicerat en remissversion av nya standarder för ”Assurance Engagements”. Ett mål för detta IAASB-projekt har varit att lägga fast grundläggande principer och viktiga tillvägagångssätt för alla ”assurance engagements”.

I ett förklarande dokument till remissen gör IAASB en historisk beskrivning av standardsättningen inom ”assurance”-området som började med remissversionen av ”Reporting on the Credibility of Information” publicerad i augusti 1997 (jfr revisionsnyheter i Balans nr 5/1999, 8–9/2000 och 8–9/2002).

IAASB beskriver i det förklarande dokumentet också det överskuggande problemet som funnits genom åren i standardsättningen på ”assurance”-området och dess tillämpning i verkligheten. Nämligen att beskriva, göra förståeligt och praktiskt tillämpa ett uttalande i s.k. positiv form respektive s.k. negativ form. Alltså problemet att kommunicera innebörden i respektive typ av uttalande. Som bekant har detta lett till att det hittills inte har funnits någon internationell vägledande standard för ett ”assurance engagement” som utmynnar i den negativa formen av uttalande.

IAASB gör nu efter lång process ett vägval som får konsekvenser för terminologin och som påverkar det sammanhang där uttrycket ”assurance” används. Sålunda förklarar IAASB i det inledande förklarande dokumentet varför man i föreliggande remissversioner

 1. numera talar om ”obtain assurance” och inte ”provide assurance”. Denna ändring innebär att ”assurance”-perspektivet är flyttat från leveransen av tjänsten till produktionen av tjänsten,

 2. inte längre talar om ”level of assurance”. I stället slås fast att ”assurance”-uppdrag utförs på endera av två nivåer, ”audit level” eller ”review level” samt

 3. inte längre talar om ”high assurance” respektive ”moderate assurance”. I stället används uttrycken ”reasonable assurance” respektive ”limited assurance” som inhämtad (jfr ”obtain” ovan) grund för att leverera (jfr ”provide” ovan) ett positivt uttalande respektive negativt uttalande.

Enligt IAASB:s remissförslag delas nuvarande ISAE 100 upp i två dokument:

 1. Ett ramverk, ”International Framework for Assurance Engagements” vars syfte är att definiera och beskriva beståndsdelarna i ett ”assurance engagement” och identifiera de uppdrag där International Standards on Auditing (ISA) respektive International Standards on Assurance Engagements (ISAE) är tillämpliga. Ramverket ger IAASB en referensram när ISA (för revision och översiktlig granskning av historisk ekonomisk information) respektive ISAE (för andra ”assurance”-uppdrag (se (b) nedan)) tas fram. Som en konsekvens av det nya ramverket föreslås att nuvarande ISA 120 upphör att gälla.

 2. ISAE 2000 ”Assurance Engagements on Subject Matters Other Than Historical Financial Information”. Syftet med denna standard är att lägga fast grundläggande principer och viktiga tillvägagångssätt och ge vägledning vid utförandet av ”assurance”-uppdrag som avser något annat sakförhållande än historisk ekonomisk information.

Nå, vilken är (och blir) då till slut innebörden av ”assurance” (frågar inte bara jag utan kanske även den som valt att läsa så här långt)? Ja, det är en som man säger en ”bra fråga”. Det finns förvisso en definition av ett ”assurance engagement” i remissversionen av ramverket och en beskrivning i övrigt av de viktiga egenskaper som karaktäriserar ett sådant uppdrag. Men själva uttrycket ”assurance” är svårfångat och att döma av den nyligen genomförda remissbehandlingen av IAASB:s nya förord är det många som har funderingar kring hur detta uttryck skall förstås och hur det skall översättas och beskrivas på olika språk. (Uttrycket verkar för övrigt inte heller vara entydigt och förståeligt ens för dem som har engelska som modersmål, jfr artikeln ”Double-edged sword” i den engelska föreningen ICAEW:s tidskrift Accountancy January 2002).

FARs revisionskommitté har som bekant inte översatt och publicerat nuvarande IASE 100 på svenska och har därför inte tagit samlad ställning till en svensk översättning och behandling av uttrycket sådant det hittills använts på originalspråket. Men med hänsyn till det vägval i användningen av ”assurance” som IAASB nu till sist gjort i remissversionerna (jfr ovan) är det kanske ingen stor skada skedd att vi inte ägnat stor möda åt svensk standardsättning på området innan vissa grundläggande synsätt tänkts fram, formulerats och blivit föremål för intressenternas synpunkter och kommentarer. Vi har nu till att börja med själva möjligheten att ha åsikter till IAASB om remissversionen av ”assurance engagement”-standarderna. Därefter kan vi ge uttrycket en översättning och en innebörd som leder tankarna rätt och som är i samklang med IAASB:s och intressenternas slutliga syn och hållning. Men innan vi kommer så långt lär det säkert bli en intressant remissomgång om ”assurance” även denna gång!

Uppdatering av uttalandet om revisorns överväganden vid revisionen av små företag

IAASB har uppdaterat sitt uttalande IAPS 1005 ”The Special Considerations in the Audit of Small Entities” (jfr RevU 1005 ”De särskilda övervägandena vid revisionen av små företag”). Uppdateringen avser de nya och ändrade ISA som getts ut sedan mars 1999 fram till mars 2003 (sammanlagt 8 st.). Som bekant är uttalandet ingen standard i sig utan endast en vägledning om de särskilda överväganden som görs när ISA tillämpas vid revisionen av små företag. Som tidigare informerats om (Revisionsnyheter Balans nr 1/2003) kommer småföretagsaspekterna att läggas in direkt i standarderna fr.o.m. de ISA som IAASB ger ut efter mars 2003, vilket innebär att 1005 som självständigt uttalande kommer att försvinna med tiden. IAASB vill nu ha synpunkter på de förändringar som gjorts i 1005 enligt markerade ändringar i remissdokumentet.

IAASB:s remisser med tillhörande förklarande dokument finns på hemsidan. Remissvaren skall vara IAASB tillhanda den 30 juni 2003.

Auktor revisor Lars-Gunnar Larsson

är teknisk sekreterare på FAR.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...