Balans nr 5 2003

Ideella föreningar: Jan-Olof Lindberg är revisor i Sveriges största organisation

Jan-olof lindberg på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Gävle är revisor i Sveriges största medlemsorganisation. Mer än sju av tio svenskar är med i Svenska kyrkan.

Kyrkan är sedan skilsmässan från staten år 2000 en helt ny juridisk person: ett registrerat trossamfund.

Och alla dess organisatoriska delar, dvs. stiften, samfälligheterna och församlingarna – som alla i princip är självstyrande – är självständiga rättssubjekt med egna organisationsnummer. Registrering av ett trossamfund ger dels namnskydd, dels möjlighet att efter beslut av regeringen få statens hjälp med att ta in avgifter från medlemmarna.

Förutom Svenska kyrkan får sju andra trossamfund hjälp med att via skattsedeln ta in avgifter: Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Metodistkyrkan, Romersk-katolska kyrkan, Svenska Allians-missionen, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionsförbundet.

Storkund i revisionsbranschen

Enligt kyrkoordningen måste Svenska kyrkans alla ekonomiska enheter ha minst en godkänd eller auktoriserad revisor. I stiften krävs auktoriserad revisor.

Det finns tretton stift och drygt 900 ekonomiska enheter bestående av församlingar och samfälligheter av församlingar.

Så Svenska kyrkan är en stor uppdragsgivare åt revisionsbranschen. I genomsnitt har var fjärde kvalificerad revisor uppdrag i Svenska kyrkan.

Auktoriserad revisor Jan-Olof Lindberg i Gävle är en av dem.

– Efter skilsmässan mellan kyrka och stat är detta ett helt nytt uppdrag med helt nya förutsättningar, säger han.

Han är revisor på Svenska kyrkans nationella nivå (alltså inte stifts- eller församlingsnivå). Han är vald av kyrkomötet på fyra år och ingår i ett revisorskollegium på sju personer. För den nationella nivån har kyrkoordningen inget krav på kvalificerad revisor. Men man har valt att ha en auktoriserad revisor och sex förtroendevalda revisorer.

Likheter med kommunerna

Modellen med förtroendevalda revisorer påminner om den som finns i kommunerna och det är ingen tillfällighet. Mycket av det som gäller för den kyrkliga revisionen är kopierat från den kommunala ordningen. Beträffande hur revisionen ska gå till hänvisar kyrkoordningen till att ”föreskrifter om revision finns i lag” och därmed aves bl.a. revisionslagen. Men utöver detta finns ett tillägg: ”Revisorerna skall emellertid också granska om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig.” Den bestämmelsen fanns i den gamla kyrkolagen och gällde då kyrkans lokala och regionala nivåer. Men regeln var i sin tur hämtad från kommunallagen.

Olika bevakningsområden

De sju revisorerna på Svenska kyrkans nationella nivå har en stor organisation att revidera. De har delvis delat upp arbetet på olika bevakningsområden.

Jan-Olof Lindberg på Öhrlings PricewaterhouseCoopers och de 4–5 medarbetarna i hans revisionsteam sköter i första hand redovisningsrevisionen och den lagstadgade förvaltningsrevisionen medan de förtroendevalda revisorerna granskar olika områden inom den s.k. verksamhetsrevisionen. De granskar bl.a. förvaltningen utifrån de mål som olika nämnder och styrelser fått kyrkomötets uppdrag att nå fram till.

– Vårt granskningsarbete är i stora stycken upplagt som i ett vanligt företag, berättar Jan-Olof Lindberg. Vi granskar den interna kontrollen och den löpande redovisningen. Vi har flera möten med de förtroendevalda revisorerna, bl.a. på sommaren för att besluta om revisionsplanen och senare när vi går igenom höstens aktiviteter. Vi möter de förtroendevalda vid bokslutsgranskningen och sedan vid slutrevisionen i mars/april.

Alla revisorerna har samma ansvar och skriver gemensamt under revisionsberättelsen till kyrkomötet. Man utgår från den mall för revisionsberättelser i registrerade trossamfund som finns i FARs Samlingsvolym.

Revisionssed under utveckling

– När det gäller revisionen av Svenska kyrkan ger varken lagstiftning eller förarbeten någon vidare hjälp, säger Jan-Olof Lindberg. Vi har revisionslagen i botten. Den goda revisionsseden på det här området är än så länge bara under utveckling. Men i stora drag får man nog säga att revisionen i tillämpliga delar har samma utgångspunkter som i det privata näringslivet. Vi har vägledning från redovisningslagstiftningen, från FAR, från bokföringsnämndens uttalanden om ideella föreningar och registrerade trossamfund. Företrädare för Svenska kyrkan på nationell nivå har en löpande dialog med bokföringsnämnden.

Men också inom kyrkan själv pågår ett arbete med den goda redovisningsseden. Kyrkostyrelsen, som är det högsta beslutande organet mellan de årliga kyrkomötena, har rätt att tycka till och ge uttryck för vad god redovisningssed inom kyrkan ska vara.

Det finns också en Svenska kyrkans Redovisningskommitté, KRED, med uppgift att tolka och informera om tillämpningen av god redovisningssed inom Svenska kyrkan. KRED samarbetar med olika normbildare. Till sin hjälp har man en referensgrupp med företrädare för församlingar, samfälligheter och stift. KRED har gett ut skrifter om årsredovisning och verksamhetsuppföljning och om ekonomisk flerårsöversikt i förvaltningsberättelsen.

KRED har också skrivit om den vid skilsmässan från staten intressanta frågan om att hantera ingående bokfört värde 2000-01-01 för prästgårdar, församlingskyrkors fastigheter och församlingskyrkors fastighetsfonder.

Det är inte lätt att säga vad en kyrka kan vara värd.

– I och med att vi fått en ny juridisk person har vi också fått en ny skattelagstiftning, säger Jan-Olof Lindberg. På det området har vi fortfarande många öppna frågor, t.ex. momsen på transaktioner mellan församlingar, vad som är skattepliktig näringsverksamhet m.m.

Fattiga och rika

Inte helt solklara i revisionssammanhang på kyrkans nationella nivå är de nationella styrorganens, t.ex. kyrkostyrelsens, olika roller och ansvar. Och ett stort nytt inslag att granska i organisationen på nationell nivå är kyrkofonden.

Kyrkofonden på 3,2 miljarder kronor överlämnades till kyrkan från staten vid relationsförändringen år 2000. Pengarna utgörs bl.a. av fonderade medlemsavgifter. Fonden ingår i det kyrkliga utjämningssystemet där rika församlingar ger bidrag till fattiga. Fonden betalar också delar av verksamheten i stiften och på Svenska kyrkans nationella nivå.

Svenska kyrkans nationella nivå är ett omfattande ”revisorspastorat”. Där ingår bl.a. också Svenska kyrkans mission, Lutherhjälpen, Svenska kyrkan i utlandet och Kyrkolivets utveckling, ett kulturråd, ett forskningsråd, ett samiskt råd och EFS Utland. Där finns dotterbolagen Svenska Kyrkans Utbildnings AB och Svenska Kyrkans Förvaltnings AB och några intressebolag, bl.a. Verbum. På nationell nivå förvaltas också över 300 stiftelser.

Ingen konsoliderad koncern

Kostnadsmassan på nationell nivå ligger på 1,8 miljarder kronor – i en verksamhet där pengarna är medlet och inte målet. Alla vet också att Svenska kyrkan är ganska rik. Men exakt hur rik vet nog ingen. De stora förmögenheterna finns inte på nationell nivå utan ute i stiften och församlingarna samt i de s.k. prästlönetillgångarna. Man konsoliderar inte ”Koncernen Svenska kyrkan” i årsredovisningen. Och som sagt – vad kan en kyrka vara värd? I årsredovisningen på nationell nivå nämns stift och församlingar endast i en beskrivning av den samlade Svenska kyrkan.

Många frågor utan svar i praxis

– Det har varit mycket stimulerande att uppleva förändringsprocessen i kyrkan, säger Jan-Olof Lindberg. Jag har varit med från förberedelserna på nittiotalet till förverkligandet av den nya juridiska personen. Förändringen har lett till många intressanta frågor utan givna svar i praxis. Det har varit både svårt och stimulerande att finna en bra redovisning och att kunna ge råd i dessa sammanhang. Kyrkan är en stor mångfacetterad verksamhet med många människor inblandade, inte bara i Sverige utan även utomlands med bl.a. många biståndsprojekt.

Möte med styrelsen

Minst en gång om året träffar Jan-Olof Lindberg ärkebiskopen tillsammans med de förtroendevalda revisorerna. K-G Hammar är ju ordförande i kyrkostyrelsen. Och precis som i storföretagen är revisorn med på minst ett styrelsemöte om året för att berätta om sina iakttagelser från granskningen.

Hur viktigt är det att den ekonomiska rapporteringen ger medlemmarna god insyn?

– Kyrkan har inte samma regelverk som företagen när det gäller informationsgivning men behovet av genomlysning är stort, säger Jan-Olof Lindberg. Medlemmarna har rätt till insyn, de betalar ju kyrkoavgift.

Jan-Olof Lindberg blev revisor i nationella kyrkliga sammanhang 1992 då han började i de rikskyrkliga stiftelserna Svenska kyrkans mission och Luther-hjälpen. Sedan dess har uppdraget successivt utvidgats.

Av Inge Wenberg

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...