Balans nr 6–7 2003

Pågående projekt i IAASB behandlade vid sammanträdet i maj 2003

Hur skall texten i ISA/RS läsas och förstås?

IAASB har påbörjat behandlingen av de synpunkter som lämnats vid remissbehandlingen av förordet i början av detta år (se ”aktuell information” Balans nr 3/2003). Det finns ett nästan enhälligt stöd bland remissinstanserna för att behålla den nuvarande uppdelningen av texten i fet stil respektive vanlig stil. Däremot vill ett antal remissinstanser att statusen på texten i vanlig stil klarläggs. Frågan gäller om det som diskuteras i denna vägledande text skall anses vara förväntade åtgärder eller mera ses som en förtydligande beskrivning av innebörden av de grundläggande principer och viktiga tillvägagångssätt som texten i fet stil föreskriver. Det råder delade meningar om synsättet även inom IAASB. Frågan skall tas upp igen vid IAASB:s julisammanträde och under tiden skall den bl.a. diskuteras ytterligare med tillsynsmyndigheter.

Revisorns förhållningssätt till oegentligheter

Arbetet med omgörningen av standarden om oegentligheter, ISA 240, (se ”Revisionsnyheter” Balans nr 1/2003) har nu kommit så långt att en remissversion förväntas bli beslutad vid IAASB:s sammanträde i juli 2003. Standarden förväntas innehålla krav på revisorn att bl.a.

  • bedöma ändamålsenligheten i bokföringsposter och justeringar i samband med boksluten,

  • gå igenom uppskattningar i bokföringen för tendenser som kan leda till väsentliga felaktigheter av oegentlighetskaraktär,

  • förstå det affärsmässigt riktiga i transaktioner som revisorn blir medveten om som ligger utanför den vanliga affären eller som på annat sätt förefaller vara ovanliga sett mot bakgrund av revisorns förståelse av företagets verksamhet och dess miljö,

  • ta med ett moment av oförutsägbarhet från det ena året till det andra vid valet av de granskningsåtgärder som skall utföras.

Koncernrevision

Vid sitt julisammanträde 2003 räknar IAASB med att besluta om remissversioner av dels den omgjorda standarden för användningen av det arbete som utförts av en annan revisor, ISA 600, dels ett nytt uttalande som ger vägledning om hur denna standard används vid en koncernrevision (se ”Revisionsnyheter” Balans nr 1/2003). IAASB:s debatt vid maj-sammanträdet inom detta projekt handlade främst om hur den nya ISA 600 skall förhålla sig till frågan om ansvarsuppdelningen mellan de revisorer som är inblandade i en koncernrevision (en sådan uppdelning av ansvaret är tillåten t.ex. i USA).

Översiktlig granskning av delårsrapporter

IAASB:s diskussion vid maj-sammanträdet avsåg främst den nya standardens (se ”Revisionsnyheter” Balans nr 1/2003) omfattning. Frågan gäller om den skall avgränsas till översiktlig granskning av delårsrapport som krävs eller tillåts enligt lagar eller föreskrifter eller om den skall omfatta all översiktlig granskning som företagets revisor utför, dvs. premissen för att utföra granskningen är kunskap baserad på utförd revision. Vidare behandlades också hur uttalandet skall göras när delårsinformationen består av kompletta finansiella rapporter respektive när den är mer sammanfattad.

Andra projekt behandlade i maj där remissversioner förväntas under hösten 2003

Andra pågående projekt som behandlades vid maj-sammanträdet gäller omgörningarna av standarderna för

  • revisionsberättelsen, ISA 700, ett projekt som bl.a. syftar till att göra det möjligt att beakta nationella särregler för rapporteringen i revisionsberättelsen,

  • uppskattningar i bokföringen, ISA 540, och

  • väsentlighet, ISA 320.

Auktor revisor Lars-Gunnar Larsson är teknisk sekreterare på FAR.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...