Balans nr 8–9 2003

Noteringar: Revisorsnämndens tillsynsärenden i konsultfrågan

Revisorsnämnden (RN) har nu avskrivit alla tillsynsärenden som under sehösten 2002 öppnades mot de stora revisionsbyråerna om konsultverksamhet och byråernas prövning av sitt oberoende.

Enligt 24 § revisorslagen (2001:883) skall revisionsuppdrag dokumenteras. Dokumentationen skall bl.a. innehålla information som är väsentlig för att i efterhand kunna bedöma revisorns opartiskhet och självständighet.

RN har med verkan fr.o.m. den 1 januari 2002 utfärdat föreskrifter med kompletterande bestämmelser (RNFS 2001:2). Enligt dessa skall det av dokumentationen framgå:

  • de omständigheter, ägande att enligt 21 § revisorslagen rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet, som har identifierats,

  • de åtgärder som har vidtagits för att motverka omständigheter av nu nämnt slag samt

  • de slutsatser som revisorn har dragit om sin opartiskhet och självständighet vid prövning enligt 21 § revisorslagen.

Under oktober och november 2002 ställde RN inom ramen för sin s.k. systematiska och uppsökande tillsyn enligt 28 § revisorslagen (SUT) följande frågor till landets största revisionsbyråer.

1) För vilka tre enskilda revisionsklienter har revisionsbyrån, eller annat bolag inom samma revisionsgrupp, från den 1 januari t.o.m. den 30 september 2002 upparbetat mest tid avseende konsultuppdrag? Ange revisionsklienternas namn och organisationsnummer samt vem som har varit vald/huvudansvarig revisor under den aktuella perioden. För det fall revisionsklienten är en koncern, ange namn och organisationsnummer på de däri ingående juridiska personerna.

2) Ange, för var och en av de tre revisionsklienterna och, där revisionsklienten är en koncern, var och en av de däri ingående juridiska personerna, totalt upparbetad tid som nedlagts på konsultuppdrag under ovan angiven period.

3) Ange för respektive revisionsklient vilka typer av tjänster som ingått i den tid som nedlagts på revisionsuppdrag. (Där revisionsklienten är en koncern önskas samma uppgift per juridisk person.) Ange även hur mycket tid som nedlagts på respektive tjänstetyp.

4) Ange för respektive revisionsklient den del av dokumentationen som, i enlighet med 24 § revisorslagen och 2–4 §§ Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet, innehåller sådan information som är väsentlig för att revisorns opartiskhet eller självständighet skall kunna bedömas i efterhand.

RNs uttalande

Med anledning av bl.a. iakttagelser i dessa SUT-ärenden beslöt RN att göra ett generellt uttalande om dokumentationskrav vid tillämpning av den s.k. analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m. (RNs uttalande den 11 juni 2003, dnr 2003-576).

I uttalandet sägs sammanfattningsvis följande:

”Den analys av sin opartiskhet och självständighet som en revisor enligt 21 § revisorslagen skall genomföra för varje uppdrag i revisionsverksamheten måste göras såväl inför att ett sådant uppdrag accepteras som fortlöpande under uppdragstiden när det finns anledning därtill. Skyldigheten att i enlighet med 24 § samma lag dokumentera oberoendeanalysen bör fullgöras löpande under uppdragets utförande. Dokumentationen skall vara tydlig och inriktad på väsentligheter men ändå så pass detaljerad att den kan ligga till grund för prövning i efterhand av revisorns opartiskhet och självständighet. För det fall en uppdragsgivare i revisionsverksamheten har tillhandahållits fristående rådgivning inom flera olika områden ställs särskilt höga krav på dokumentationens struktur och tydlighet. En revisor som grundar sin oberoendeanalys på handlingar som inte arkiveras inom ramen för revisionsuppdraget ansvarar för att dessa handlingar förvaras i enlighet med vad som gäller för revisorns egen dokumentation.”

RNs avskrivningsbeslut

Med hänsyn till uttalandet om dokumentationskravet har RN inte funnit skäl att företa ytterligare utredning i SUT-ärendena mot de stora revisionsbyråerna utan avskrivit dessa. RN har ej heller för avsikt att öppna något ärende mot någon individuell revisor med anledning av resultatet av utredningen.

Det kan nämnas att RNs motsvarighet i Norge, Kredittilsynet, gjort en liknande utredning om de största norska revisionsbyråernas rådgivningsverksamhet riktad till revisionsklienter. Mot bakgrund av vad som framkom i den har Kredittilsynet funnit anledning att kritisera åtta uppdragsansvariga revisorer för att man utfört tilläggstjänster vilka enligt Kredittilsynets bedömning stått i strid med revisorsreglerna.

Urban Engerstedt

är FARs föreningsjurist