Balans nr 8–9 2003

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, <http://www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2003:6

Undantag från skyldighet att bjudapå teckningsoptioner (Adera – Mogul)

Uttalande 2003:15

Villkor och information angående finansiering av offentligt erbjudande

(Advokatfirman Hammarskiöld & Co)

Uttalande 2003:16

Undantag från budplikt (CISL)

Uttalande 2003:19

Undantag från budplikt (Hebi Health Care)

Uttalande 2003:20

Riktad emission av konvertibler m.m. (Biophausia)

Uttalande 2003:29

Undantag från budplikt (Adera)

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns i sin helhet på FARs hemsida, <http://www.far.se

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv (SOU 2002:74)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv (SOU 2002:74). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker de ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200; ML) som föreslagits genom SOU 2002:74 med följande undantag.

I 1 kap. bör införas en definition av utländsk beskattningsbar person. I vart fall bör samma uttryckssätt användas i alla bestämmelser där ett företags etablering har betydelse.

Det finns många problem i samband med byggbeskattningen som motiverar särskilda bestämmelser om tidpunkten för den beskattningsgrundande händelsen vid utförande och uttag av byggtjänster.

Betänkandet använder omväxlande uttrycken företag och rörelse. Om ingen materiell skillnad är avsedd bör samma begrepp användas genomgående i lagtexten.

Det bör utredas om sådana organ som enbart tillhandahåller tjänster till sina skattebefriade lokala organisationer skulle kunna anses som en enda skattskyldig (mervärdesskattegrupp) enligt artikel 4 i det sjätte EG-direktivet.

Fakturadatum bör anses som redovisningstidpunkt även vid förskott och a conton, vilket skulle medföra reciprocitet mellan säljarens och köparens redovisning av skatt.

Lagen bör innehålla övergångsregler med anledning av de förändringar som genomförs.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt (Fi2003/3465)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt (Fi2003/3465). FAR får med anledning härav anföra följande.

Avgränsning av FARs yttrande

De föreslagna reglerna är föranledda av Rådets direktiv 2001/115/EG om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt (faktureringsdirektivet). FAR har tidigare i ett yttrande lämnat synpunkter på de valmöjligheter Sverige har enligt faktureringsdirektivet. De synpunkter som framförs i det följande avser de förslag som lämnas i den aktuella promemorian.

FARs ställningstagande

  • Det finns situationer när en kreditering inte kan hänföras till vissa fakturor. 11 kap. 10 § bör därför hänvisa till god redovisningssed.

  • Det bör klarläggas i vilken valuta mervärdesskatten skall anges av ett utländskt företag med euro som redovisningsvaluta vid skattepliktig omsättning i Sverige.

  • De minsta företagen bör få rätt att direkt makulera elektroniska fakturor sedan de skrivits ut på papper.

  • Kraven för undantag från skatteplikt vid gemenskapsinterna förvärv bör anges direkt i lagen i stället för den föreslagna hänvisningen till faktureringsdirektivet.

  • Omflyttningen av vissa bestämmelser i 11 kap. till 8 kap., 8a kap. och 9 kap. riskerar att vålla förvirring.

  • Det bör göras klarare i vilka fall en köpares momsregistreringsnummer skall anges även vid utförande av tjänster enligt 5 kap. 7 §.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser (promemoria Fi2003/3542)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser (Fi2003/3542). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR avstyrker att det i promemorian framlagda förslaget läggs till grund för lagstiftning.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Justitiedepartementet

Europabolag (Ds 2003:15)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Europabolag (Ds 2003:15). FAR får med anledning härav anföra följande.

Avgränsning av FARs yttrande

FAR inskränker sitt yttrande till att avse frågan om utformningen av 17 § i förslaget till lag om europabolag.

FARs synpunkter

FAR har följande synpunkter på utformningen av 17 § i förslaget till lag om europabolag.

I 17 § sägs i fråga om dualistiskt organiserade europabolag att vissa i paragrafen uppräknade bestämmelser i aktiebolagslagen om styrelsen eller dess ledamöter skall tillämpas också på tillsynsorganet eller dess ledamöter. Bland dessa bestämmelser återfinns 10 kap. 6 och 35 §§ om revisorns påpekanden och erinringar, 10 kap. 16 § första stycket 2 om revisorsjäv samt

10 kap. 27 och 30 §§ om revisionsberättelsen. Nämnda bestämmelser reglerar på olika sätt förhållandet mellan revisorn och styrelsen i ett aktiebolag och tanken är nu att motsvarande skall gälla mellan revisorn och tillsynsorganet i europabolaget.

Enligt FARs mening finns det emellertid anledning att överväga om inte också följande bestämmelser i 10 kap. aktiebolagslagen bör tillämpas med avseende på tillsynsorganet eller dess ledamöter.

  • 10 kap. 7 § om styrelsens och verkställande direktörens skyldighet att tillhandahålla revisorn upplysningar

  • 10 kap. 9 § sista stycket om länsstyrelses skyldighet att ge bolagets styrelse tillfälle att yttra sig innan förordnande av minoritetsrevisor meddelas

  • 10 kap. 26 § om länsstyrelses skyldighet att ge bolagets styrelse tillfälle att yttra sig innan den förordnar revisor enligt 24 eller 25 § samt

  • 10 kap. 39 § första stycket om att en revisor som finner att det föreligger sådan brottsmisstanke som avses i 38 § utan oskäligt dröjsmål skall underrätta styrelsen om sina iakttagelser.

FAR ifrågasätter vidare om hänvisningen i 17 § förslaget till lag om europabolag till 10 kap. 27 § aktiebolagslagen är korrekt. Enligt FARs mening bör hänvisningen inte gälla hela 27 § utan endast paragrafens första stycke som innehåller en föreskrift om när revisionsberättelsen skall lämnas till bolagets styrelse. Paragrafens övriga två stycken reglerar inte förhållandet mellan revisorn och styrelsen utan tar endast sikte på revisorns skyldigheter med avseende på revisorspåteckningen och revisionsberättelsen.

Mr Jim Sylph,

Technical Director

International Federation of Accountants

Dear Mr Sylph,

Exposure Draft Assurance Engagements, March 2003

FAR has the pleasure to submit the following comments on the Exposure Draft Assurance Engagements, proposed ”International Framework For Assurance Engagements”, proposed ISAE 2000 ”Assurance Engagements on Subject Matters Other Than Historical Financial Information”, proposed withdrawal of ISA 120 ”Framework of International Standards on Auditing” March 2003, and the Exposure Draft ”The Special Considerations in the Audit of Small Entities, Proposed Amendments to International Auditing Practice Statement 1005”.

Framework

General comments

The objective of an assurance engagement

In paragraph 1 it is stated that the purpose of the Framework is to define and describe the elements of an assurance engagement. We believe that the Framework, being a (or rather the) fundamental document, also should include at the very beginning a statement and a discussion of the objective of such an engagement. Paragraphs 1–3 in ISA 200 could serve as a model for that. In a different context, the objective of an assurance engagement is mentioned in paragraph 40 being ”to reduce assurance engagement risk to .”. Considering the objective of the IAASB according to the proposed Terms of reference, an objective of an assurance engagement limited to what is stated in paragraph 40 might not take into account what the ”key stakeholders” referred to in the Terms might expect being the objective of such an engagement.

The nature of the term assurance

The explanatory memorandum includes a comment that the terminology in both the Framework and ISAE 2000 has been amended to consistently refer to the fact that practitioners obtain assurance and provide a conclusion that conveys that assurance. This is a change from the present ISA terminology where provide assurance often is used.

One example is paragraphs 6–8 in the present ISA framework 120, proposed to be withdrawn as a whole. We do not object to this change of terminology. This amendment, though, would not be just any change but a change meriting further discussion in the framework. The perspective from which the very term ”assurance” is used is moved from the delivery of the service to the production of the service. In the Introduction, i.e. before the technical parts of the Framework, there should be a brief but still comprehensive discussion of the nature of an assurance engagement, including what is the nature of the very critical fact in an assurance engagement that ”practitioners obtain assurance and provide a conclusion that conveys that assurance”. We believe that such a discussion is necessary for an understanding as a basis not only for a proper translation of the Framework into other languages but also for any practitioner in his/hers turn to discuss the service ”assurance (engagements)” with any ”key stakeholder”.

Clarification of terms and wordings and consistent use of them

In paragraph 6 an assurance engagement is defined. However, none of the critical terms ”obtain”, ”provide” and ”convey” is used in the definition. This is confusing and unfortunate. For the same reasons as said above we recommend that all key terms and wordings related to ”assurance engagements” are identified, properly defined at the beginning of the Framework, and consistently used throughout the Framework and ISAE 2000 and other ISAEs to come. One example is a clarification of the very nature of ”conveying assurance” that would give an idea of the difference in nature, if any, compared to the wording ”providing assurance” previously used.

The user perspective in assurance engagements

It would seem appropriate to include in the Framework also some discussion addressing the user perspective of assurance engagements, perhaps included in the Assurance Report part. As they are drafted in the ED, paragraphs 46–48 are very much or wholly producer oriented and leave no message to the reader (practitioner, user and others) on the assurance conveyed. The practitioner (profession) ”owns” the concept of assurance and the tool assurance engagements and it is important that these professional parties set the keynote in the matters user perspective on assurance and assurance conveyed. Such a discussion would contribute to narrowing the so-called expectations gap and a better understanding of the term ”reasonable”, thus contributing to limiting the risk of litigations.

Comments on specific paragraphs

Paragraph 31

In paragraph 31 it is stated at the end that the practitioner considers materiality and assurance engagement risk when planning and performing the engagement. As regards the risk, reference is made to paragraph 37 but there is neither further discussion on ”materiality” in the Framework nor any reference to paragraph 20 in ED ISAE 2000 where ”materiality” is dealt with. If it is not considered appropriate to discuss materiality in an assurance engagement in the Framework, there should at least be a reference in paragraph 31 to paragraph 20 in the ED ISAE 2000.

Paragraph 38

The components of the assurance engagements risk are discussed in paragraph 38. The risk is structured in the same way as the risk in the audit of historical financial information. Inherent risk may certainly be relevant in many assurance engagements. However, considering the very different nature of the subject matter in assurance engagements, the inherent risk may not be as operational as it is in an audit of historical financial information. That fact should be better reflected in the last part of paragraph 38.

Paragraph 40

See reference at 1 above to what is stated in this paragraph about the objective of an assurance engagement.

Paragraph 48

The meaning of the last sentence is not easy to understand. It seems to be a circular reasoning, and we recommend that the wording be redrafted.

ISAE 2000

General comments

Explicit requirement to obtain an understanding the subject matter

Included in the ED is no explicit requirement that the practitioner should obtain an understanding of the subject matter. However ”an understanding of the subject matter” is addressed in paragraph 31. In an audit of historical financial information there is a fundamental precondition that the auditor should obtain an understanding of the entity and its environment. There should be no lesser requirement in an assurance engagement. This could be met by redrafting the beginning of bold-lettered paragraph 13 as follows: ”The practitioner should obtain an understanding of the subject matter and other relevant engagement circumstances that is sufficient to .”. The beginning of ordinary-lettered paragraph 14 should be redrafted accordingly.

Consistent use of ”understanding” and/or ”knowledge”

With reference to paragraphs 13 and 16, a search should be made throughout the ED to secure consistent choice of the words ”understanding” or ”knowledge” in connection with engagement circumstances.

The use of ”need to” in ordinary-lettered text in the ED

In some ordinary-lettered paragraphs the wording ”need to” is used with respect to the behaviour of the practitioner (for example paragraphs 20, 28 and 31). This is confusing, as ”need to” reasonably must be understood as a requirement. As requirements should be in bold letters, all paragraphs including ”need to” should be searched and redrafted (either bold-letters or present tense).

Definitions

In paragraphs 32 and 45 the terms ”direct reporting engagement” and ”assertion-based engagement” are used respectively without further clarification. These terms should be defined in the ED. An alternative might be a reference to paragraph 24 in the Framework.

IAPS 1005

General comments

Strong support for including small entities-considerations in the ISAs

We strongly support the decision to include the special considerations in the audit of small entities directly in future ISAs. We would also appreciate very much if the thinking and considerations regarding small entities were reflected in the IAASB agenda papers on a current basis during the course of the respective project.

Proposed amendments

We have no specific comments on the proposed amendments to IAPS 1005.

Withdrawal of ISA 120

Considering the proposed structure of the future IAASB Handbook we do not object the proposed withdrawal of the present Framework of ISAs.

Further clarifications

If there are any questions regarding our comments, please contact Lars-Gunnar Larsson, Technical Secretary of FAR by e-mail lars-gunnar.larsson@far.se or phone +46 8 506 112 14. This letter is also sent by e-mail to: EDComments@ifac.org

Auditing Practices Committee