Innehåll

Balans nr 1 2004

Varför skapade gud revisorerna och RN?

Balans tar gärna emot signerade debattinlägg. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna bidrag.

FAR-dagen bjöd på ett intressant tal av Revisorsnämndens nye chef. Många vackra ord sades om vikten av att revisorerna är oberoende – ingenting om att det bara är ett av många medel för att nå målet. Peter Strömbergs tes att oberoendet är det allra viktigaste är i sig kanske korrekt men problemet är att det är en pseudodebatt vad avser småbolagen. Vi som årligen reviderar ett femtiotal 10/24-bolag är självklart inte beroende av ett enskilt företag.

Mitt budskap är att både vi revisorer och RN då och då bör fundera över varför vi finns till. Gud och Riksdagen skapade revisorer och RN bara som ett medel för att nå det verkliga målet:

Korrekt information i årsredovisningarna så att läsarna inte vilseleds i sina beslut.

När vi nu helhjärtat anammar internationella regler för redovisning och revision så är det viktigt att behålla förmågan att se helheten och införa reglerna på ett rimligt sätt.

IAS och RS är primärt skrivna för publika bolag inte för 10/24-bolag.

Fundera över följande:

  • Varje RS kräver att de följs MEN pekar också på möjligheten att frångå den OM man kan nå målet på ett effektivare sätt.

Revisorernas uppgift i de små bolagen är att på ett kostnadseffektivt sätt se till att intressenterna får en korrekt information i tid. SIE-formatet ger en överlägsen möjlighet att revidera de små bolagen med nya metoder. Dessutom skall vi självklart även i fortsättningen kunna ge dem råd och anvisningar om bra redovisningsrutiner, väl fungerande system, rättelser av fel och beräkningar av bokslutsdispositioner. DÅ kan man nå målet på ett effektivare sätt!

Byråernas datasystem har självklart lagrat de slutgiltiga och reviderade saldobalanserna för de tidigare åren. All information som krävs för att skapa en årsredovisning finns därmed tillgänglig. Effektiva Excelmodeller producerar med ett par klick en i det närmaste komplett och korrekt årsredovisning. Med RS 580 3SE dokumenteras företagsledningens ansvar.

Vi har generationsskifte i FAR och RN. Låt småföretagen få en modern revision genom att utbilda revisorerna i att använda datorstöd i stället för att grubbla över ett obefintligt beroende.

Auktor revisor

Hans Sjölund

(t.v.) är verksam i Norrtälje. Han medverkade senast i Balans nr 4/2003.