Balans nr 1 2004

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida,

Uttalande 2003:30

Fråga om budplikt uppkommer vid utdelning och senare börsnotering

Uttalande 2003:31

Undantag från budplikt (Nordstjernan – KMT)

Uttalande 2003:32

Villkor vid budpliktsbud m.m. (Nordstjernan – KMT)

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns i sin helhet på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till Riksskatteverket Rättsenheten

Utkast till Riksskatteverkets allmänna råd om tillåtelse i vissa fall för företag att förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över utkastet till Riksskatteverkets allmänna råd om tillåtelse i vissa fall för företag att förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands (Dnr 9054-03/140). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker utkastet.

Yttrandet har avgivits av FARs revisionskommitté

Till Finansinspektionen

Ändring av allmänna råd för revisorer förordnade av Finansinspektionen och av allmänna råd om styrning, intern information och intern kontroll

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Ändring av allmänna råd för revisorer förordnade av Finansinspektionen och av allmänna råd om styrning, intern information och intern kontroll. FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

Finansinspektionens allmänna råd för revisorer förordnade av Finansinspektionen

FAR anser att 4a § bör förtydligas med vad som menas med ”livbolagens egna riktlinjer i frågan”.

FAR har inga synpunkter på tillägget av två nya strecksatser i 6 §.

Finansinspektionens allmänna råd om styrning, intern information och intern kontroll inom försäkringsbolag och understödsföreningar

FARs uppfattning är att en compliance-funktion är viktig för både liv- och sakbolag. I 9 § nämns bara livbolag.

En permanent compliancefunktion kan vara svår att införa i mindre försäkringsbolag, likaså att hålla den skild från den operativa verksamheten. Ett förtydligande bör göras i 10 § om hur ett praktiskt genomförande skall hanteras i mindre bolag.

Yttrandet har avgivits av FARs revisionskommitté

Till Finansdepartementet

Förslag att slopa 10 kap. 35 § andra stycket skattebetalningslagen

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Förslag att slopa 10 kap. 35 § andra stycket skattebetalningslagen. FAR får med anledning härav anföra följande.

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Till Bokföringsnämnden

Utkast till allmänt råd och uttalande om systemdokumentation och behandlingshistorik för kassaregister

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Utkast till allmänt råd och uttalande om systemdokumentation och behandlingshistorik för kassaregister. FAR får med anledning härav anföra följande.

Utkastet avhandlar hur bokföringslagens krav på systemdokumentation och behandlingshistorik skall tolkas för kassaregister i företag. FAR delar de synpunkter som framförs i Bokföringsnämndens konsekvensanalys vad gäller vikten för samhället att skattebrott och bokföringsbrott skall kunna utredas och lagföras och följaktligen att myndigheter skall klargöra för företagen vilket material och vilka uppgifter som de enligt lag är skyldiga att spara. Innehållet i det allmänna rådet som specifikt avhandlar frågan hur lagens krav på systemdokumentation och behandlingshistorik för kassaregister skall tolkas har således ett syfte för såväl företag som myndigheter. FAR är dock tveksam till att dessa i sammanhanget relativt begränsade kommentarer specifika för kassaregister skall utgöra ett separat allmänt råd.

Bokföringsnämnden nämner i konsekvensanalysen som alternativ lösning att bokföringslagen skall ändras så att det i lagen skall förtydligas vad som gäller för bevarande av systemdokumentation och behandlingshistorik när det gäller kassaregister. FAR anser att det ligger närmare till hands att komplettera existerande normgivning, dvs. BFN R10, så att denna i bilaga eller särskilt avsnitt redogör för skyldigheterna att bevara systemdokumentation och behandlingshistorik för kassaregister.

Utkastet är ett förtydligande av lagkrav som redan gäller. FAR anser således att även gällande normgivning kan förtydligas, hellre än att utge nya normer.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Mr Ian Ball, Chief Executive International Federation of Accountants

Dear Ian,

Proposed Statements of Membership Obligations

FAR, the institute for the accountancy profession in Sweden, is pleased to submit the following comments on the Proposed Statements of Membership Obligations circulated to the Member Bodies last July. The Exposure Draft has been made available to the Quality Board and the Disciplinary Board, both of which are directly elected by the Members at the annual General Assembly, and to the Accounting, Auditing Standards, Education, Ethics, and Public Sector Committees, which are appointed by the Council. Our comments are based on suggestions received from them.

General

FAR very much supports the idea behind the SMOs as well as the compliance programme based on them. As one of the founding organisations of the Nordic Federation of Public Accountants (NRF) we are particularly pleased that the IFAC Council in Singapore elected Mr Tom Myhre to be a member of the Compliance Advisory Panel, and we are prepared to provide, together with the other NRF Institutes, any support he may need to fulfil his task.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Mr. Jim Sylph, Technical Director IFAC Ethics Committee

Dear Mr. Sylph,

Exposure Draft Proposed revised Code of Ethics for Professional Accountants, July 2003

FAR has the pleasure to submit the following comments on the Exposure Draft Proposed revised Code of Ethics for Professional Accountants, July 2003. We regret that the answer has been delayed.

General comments

Only accountants in public practice and other highly qualified specialists in accounting firms are members of FAR. Consequently we provide only general comments on Part C of the Code.

Cross-references should be unambiguous when they refer to parallel sections in Parts A, B and C.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...