Innehåll

Balans nr 10 2004

Inledning

Ett uppseendeväckande resultat redovisas i Patric Andersson och Niclas Hellmans artikel om proformaredovisningens inverkan på analytikerprognoser. Ett experiment visar att analytiker som fick bokslutskommunikén med både proforma- och GAAP-resultaträkningar lämnade signifikant högre prognoser om vinst per aktie än analytiker som fick en bokslutskommuniké som enbart innehöll information baserad på GAAP (sidan 37).

Den kommunala revisionen är ämnet för en artikel av Ulf-Johan Olson. Han drar slutsatsen att det finns goda skäl att uppdatera god revisionssed i kommuner och landsting, vad avser analysen, eller bedömningen av väsentlighet och risk. Samtidigt, förklarar han, att det inte är realistiskt att en redovisningskod för förtroendevalda revisorer når samma tydlighet och metodstringens som är nödvändig för sakkunniga revisorer (sidan 42).

I sitt svar på den s.k. Kodgruppens remiss förordar FAR en tuff kod för bolagsstyrning. FAR skriver i sitt remissvar att förslaget, om innehållet inte tunnas ut till följd av remissförfarandet, kommer att ”medverka till förtroendestärkande åtgärder inte bara i de noterade bolagen, utan också i andra företag som vill ta till sig best practice.” (sidan 6)