Innehåll

Balans nr 10 2004

Noteringar: Finansinspektionens projekt för att anpassa tillsynen till IAS

Från och med den 1 januari 2005 ska alla noterade bolag inom EU tillämpa International Accounting Standards (IAS) i koncernredovisningen. Det innebär att åtminstone de fyra storbankerna och sju stycken andra noterade bolag under tillsyn kommer att upprätta sin koncernredovisning enligt internationella redovisningsprinciperna från och med nästa år.

För att anpassa tillsynen till de nya krav som ställs på företagen startade Finansinspektionen i våras ett projekt för att anpassa ett antal föreskrifter till IAS, såsom redovisnings-, kapitaltäcknings-, solvens- och inrapporteringsföreskrifter.

Detta arbete är tidskrävande och de förändringar som ska göras är stora och komplicerade och därför har Finansinspektionen inbjudit berörda intressenter att medverka i en referensgrupp samt anlitat en extern projektledare.

Matts Edin, projektledare och auktoriserad revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, anser att ett nära samarbete och kommunikation med berörda institut och bolag är en förutsättning för projektets framgång. Under remisstiden görs förslag till förändringar i föreskrifterna tillgängliga för en bredare grupp av intressenter, bl.a. genom publicering på Finansinspektionens hemsida. Flera yttre faktorer, som exempelvis förändringar i IAS-regelverket, kan fortfarande påverka projektet, vilket ställer höga krav på flexibilitet.

– För att projektet ska bli lyckat krävs en öppen och tydlig kommunikation, säger Matts Edin. Han betonar också vikten av att utbilda de inblandade på Finansinspektionen, för att de internt ska kunna arbeta vidare med de nya frågeställningarna.

Åsa Andersson, chef för redovisningsenheten på Finansinspektionen, är ansvarig för den interna utbildningen i IAS.

– Vår projektledare har lagt upp en utbildningsplan och står för infrastrukturen, berättar Åsa Andersson.

Hon fortsätter:

– Målsättningen är att samt liga medarbetare inom Finansinspektionen ska öka sina kunskaper om IAS. Införandet av dessa principer medför ett nytt synsätt på redovisningen och vi måste inse vad det i praktiken innebär för vårt fortsatta arbete.

Det är viktigt att de nya principerna tillämpas så att de ger en rättvisande bild av och skapar jämförbarhet mellan företagen, både nationellt och internationellt.

– Det är fortfarande mycket som är oklart beträffande de nya IAS-reglerna, men vi vet förhoppningsvis mer i slutet på året. Den 1 januari ska det nya regelverket vara på plats, men i dagsläget ser det ut som om 2005 kommer att bli ett övergångsår, då det gäller att passa på att lära av andra företag och länder, avslutar Matts Edin.

Kommentarer till vissa artiklar i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder samt rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 och sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 om redovisning. (Bryssel, november 2003)