Innehåll

Den 1 oktober röstade ARC, det vill säga representanter från alla medlemsländerna, för det förslag som lagts fram av EU-kommissionen vad gäller införandet av IAS 39. Det betyder att kommissionen sannolikt i november kommer att ge ut en förordning enligt vilken IAS 39 införs i koncernredovisningarna för noterade företag, dock utan de paragrafer som möjliggör en värdering av alla finansiella instrument till verkligt värde (den så kallade fair value option) respektive förhindrar en säkring av bankernas avistainlåning.

Omröstningen visar att bollplanen ändras. Det är nu 25 medlemsstater som ska ta ställning och det är inte alltid klart vilka utgångspunkter de har när de tar ställning. I den aktuella omröstningen röstade Sverige och Danmark mot kommissionens förslag i likhet med vad de tidigare gjort. De fick sällskap av Tjeckien och Ungern. Storbritannien som tidigare röstat mot, valde den här gången att lägga ner sin röst tillsammans med Malta och Irland.

När det gäller säkringen av avistainlåning kommer förordningen att ge de banker som så önskar en valmöjlighet att tillämpa IAS 39, som alltså inte tillåter säkringsredovisning. Det förefaller vara ett onödigt tillägg. Förordningen kräver ju inte att säkringsredovisning ska tillämpas.

Däremot finns inte en motsvarande valmöjlighet när det gäller fair value option. Vad denna option innebär är en rätt för företag att utvidga tillämpningsområdet för värdering till verkligt värde till samtliga finansiella tillgångar och skulder. Här har kommissionen lyssnat till den kritik som förts fram av bland andra den europeiska centralbanken enligt vilken man bedömer det som olämpligt att inkludera företagets egna skulder.

Godkännande av IFRS 2, 3 med flera standarder

Vid mötet med ARC den 1 oktober var avsikten att godkänna flera av de standarder som IASB gett ut, däribland IFRS 2 som behandlar redovisning av personaloptioner och IFRS 3 som gäller koncernredovisning inklusive redovisning av goodwill. Det hanns dock inte med. Avsikten är att i stället ha ett nytt möte den 30 november. En konsekvens av detta är att en förordning inte kan publiceras förrän efter årsskiftet.

Vi får alltså leva med en viss osäkerhet i ytterligare en tid. Det finns dock inget i dagsläget som tyder på något annat än att standarderna kommer att godkännas.