Innehåll

Balans nr 11 2004

Noteringar: Sambanden mellan skatt och redovisning utreds

Det finns sedan länge ett starkt samband mellan svensk redovisning och beskattning. Det innebär att ett företags redovisning i princip ska kunna ligga till grund för beskattning.

De svenska redovisningsreglerna blir dock alltmer påverkade av internationella regler. I takt med att denna utveckling fortsätter blir det allt svårare att upprätthålla sambandet i dess nuvarande form. Med denna utveckling för ögonen har regeringen tillsatt en utredaren vars huvudsakliga uppdrag är att förutsättningslöst pröva hur sambandet mellan redovisning och inkomstbeskattningen ska se ut i framtiden. Utredaren ska också föreslå de skatteregler som är motiverade utifrån analysen. Detta ska ske före utgången av juni 2007. Utredaren ska också, med förtur, överväga vilken kompletterande skattelagstiftning som behövs med anledning av förslagen i prop. 2004/05:24 internationell redovisning i svenska företag. Detta för att säkerställa att den ekonomiska dubbelbeskattningen kan upprätthållas. Ett delbetänkande i frågan lämnas i april 2005.