Innehåll

Balans nr 11 2004

Noteringar: Förtroendevalda revisorers oberoende ska stärkas

De förtroendevalda revisorernas oberoende ställning ska stärkas. Det anser ”Utredningen om den kommunala revisionen” som i slutet av oktober överlämnade sitt betänkande till regeringen.

Bakgrunden är bland annat de senaste årens uppmärksammade ansvarsprocesser där fullmäktige inte mottagit de förtroendevalda revisorernas kritik av styrelser och nämnder på ett föredömligt sätt, enligt utredningen.

För att stärka de förtroendevalda revisorernas oberoende ställning vill utredningen bland annat förtydliga rätten att anlita personer med utbildning inom revisionsområdet.

– Det finns förtroendevalda revisorer som menar att de har svårt att få de resurser de behöver och därför föreslår vi att rätten att anlita sakkunniga ska förtydligas. Förtydligandet handlar om att de förtroendevalda revisorerna ska ha möjlighet att genomföra en prövning enligt god revisionssed, säger Peter Persson, särskild utredare.

Enligt utredningen ska även lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen ha rätt att anlita sakkunniga biträden.

– Det ska ske i den omfattning som behövs för att revisionen ska uppfylla kraven för god sed, säger Peter Persson.

Utredningen föreslår en rad andra förändringar. Bland annat ska de förtroendevalda revisorerna i framtiden inte tillåtas ha uppdrag i nämnder, beredningar eller kommunala bolag. De bör inte heller ha uppdrag i fullmäktige.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2005.