Innehåll

Balans nr 11 2004

Noteringar: HD slår fast att försening alltid är ett brott

Högsta domstolen (HD) har slagit fast att årsredovisningen är en så viktig del av en rörelses bokföring att det alltid är bokföringsbrott att upprätta den för sent.

I en dom från slutet av oktober 2004, slår HD fast att en försening i fråga om upprättande av årsredovisning kan vara att hänföra till sådant åsidosättande av bokföringsskyldighet som avses i 11 kap. 5 § brottsbalken. I vart fall gäller detta om årsredovisningen har försenats i förhållande till bestämmelsen i 9 kap. 7 § aktiebolagslagen – att ordinarie bolagsstämma ska hållas och årsredovisningen framläggas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

I nästa nummer av Balans redogör FARs föreningsjurist Urban Engerstedt för domen och de konsekvenser den kan komma att få för revisorer.