Innehåll

Balans nr 11 2004

Europa-frågor: EUs handlingsplan underkänd!

Vid halvtid är EU långt ifrån att uppnå de mål som sattes upp i den så kallade Lissabonstrategin för fem år sedan, nämligen att EU ska bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomi 2010. Det konstateras i den rapport om Lissabonstrategin som presenterades i början av november och som tagits fram under ledning av den holländska före detta premiärministern Wim Kok. I hans arbetsgrupp ingick företrädare från näringsliv och arbetstagarorganisationer, bland annat LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin.

Det nedslående resultatet kommer inte som någon överraskning, utan det har länge funnits flera signaler som tytt på att EU halkat efter i konkurrenskraft jämfört med andra länder. USA har dragit ifrån i fråga om både tillväxt och sysselsättning. Enligt rapporten har vissa enskilda länder lyckats väl med tillväxt och ekonomiska framsteg, men det är när man ser på EU som helhet som det brister. Framförallt är det politisk vilja från länderna som fattas, men även åtgärder på EU-nivå behövs för att uppnå målen. I rapporten föreslås att varje medlemsland tar fram nationella handlingsplaner för tillväxt och sysselsättning. Det skulle öka engagemanget bland nationella regeringar och nationella parlament och det skulle säkerställa att de åtgärder som genomförs passar in i den övergripande strategin. EU-kommissionen ska sedan noggrant följa vad som görs och komma med påpekanden om inga framsteg nås.

De områden där krafttag bör tas på EU-nivå är följande:

Kunskapssamhället: EU måste göra allt det kan för att attrahera forskare och vetenskapsmän från hela världen. En plan skapas för att ta bort kvarvarande hinder, framför allt med visumansökan och ömsesidigt erkännande av professionella kvalifikationer.

Den inre marknaden: EU måste fullborda den inre marknaden för tjänster, speciellt finansiella tjänster och ta bort resterande hinder för fri rörlighet av varor. Det tar alltför lång tid för medlemsländerna att införa ny lagstiftning. I rapporten föreslås att EU-kommissionen tar fram en lista med de lagar som fortfarande inte har införts i alla länder och anger en definitiv deadline vid mötet i vår.

Affärsklimatet: Om EU vill öka tillväxten och sysselsättningen så måste det skapa ett gynnsamt klimat för entreprenörer. Det kan ske genom exempelvis minskade administrativa avgifter, förbättrad kvalitet på lagstiftningen och att underlätta för ”start-ups”.

Arbetsmarknaden: EU bör sträva efter en anpassningsbar och allomfattande arbetsmarknad. Medlemsländerna bör i nära samarbete med sina samhällsaktörer ta fram en strategi för livslångt lärande till 2005 samt en strategi för aktivt åldrande till 2006.

En miljömässigt hållbar framtid: Det är viktigt att stödja utvecklingen av miljöinriktade uppfinningar.

Vid Europeiska rådets möte i början av november välkomnade stats- och regeringscheferna Wim Koks lägesrapport om Lissabonstrategin. Kommissionen uppmanades samtidigt att senast i januari 2005 lägga fram nödvändiga ändringsförslag inför halvtidsöversynen av strategin våren 2005.

Civ.ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor runt Europa, EU och EMU. Har du några frågor kring detta ämne kan du skicka dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com