Balans nr 11 2004

Han granskar revisorns oberoende

För sex år sedan påbörjade Adam Diamant arbetet med sin doktorsavhandling om revisorns oberoende – ett ämne som blev allt hetare under resans gång. Enron, Parmalat och Sarbanes-Oxley Act är bara några av de händelser och begrepp som det rapporterats flitigt om i media de senaste åren och där oberoendefrågan varit central. Och i våras, i avhandlingens slutskede, kom EU-kommissionens utkast till det åttonde bolagsdirektivet.

– Materialet blev snabbt rättshistoria så det gällde att hänga med och vara uppdaterad hela tiden, säger Adam Diamant.

Innan Adam Diamant började arbeta med avhandlingen var han anställd av Revisorsnämnden under närmare ett års tid och skrev en rapport som bland annat handlade om revisionsverksamhetsbegreppet. När det sedan var dags att välja ämne för avhandlingen föll valet på revisorns oberoende.

– Jag hade arbetat med det här i elva månader och gjort djupstudier så jag bestämde mig för att fortsätta med oberoendefrågan. Jag har fått mycket hjälp från både Revisorsnämnden och branschen, på så sätt har arbetet hela tiden varit nära kopplat till praktiken, vilket har varit viktigt för mig och gjort det väldigt spännande och roligt, säger Adam Diamant.

Olika behov för olika bolag

I avhandlingen (presenteras närmare på nästa sida) undersöker Adam Diamant den svenska oberoenderegleringen på revisorsområdet. Bland annat behandlas revisionens och oberoenderegleringens funktion.

I slutet av avhandlingen gör Adam Diamant en skiss över hur reglerna kan komma att förändras i framtiden. Bland annat menar han att det finns starka skäl att hålla isär generella oberoendefrågor och oberoendefrågor som hänför sig till intressen i det svenska näringslivet och värdepappersmarknadens utveckling.

– Man måste inse att behoven är olika för olika typer av bolag och i framtiden bör man beakta skillnaden mellan större aktiebolag av allmänt intresse och små levebrödsbolag inom ramen för den generella oberoenderegleringen, säger Adam Diamant.

Han menar att det rådande synsättet i Sverige, med samma associationsrättsliga krav på oberoende revision för alla typer av aktiebolag, försvårar regelutvecklingen på revisorsområdet.

– Min tolkning är att en effektiv reglering förutsätter en i grunden ändrad syn på oberoenderegleringen, med en bas av allmänna regler och en påbyggnad för bolag som är av allmänt intresse, säger han.

Han påpekar dock att det finns en hel del som talar emot införandet av en sådan modell. Exempelvis har regeringen förespråkat en annan linje. Bland annat i promemorian ”Några frågor om revision” från 2003 står det att minimikraven när det gäller revisorers oberoende bör vara desamma i alla slag av företag.

På sikt tror dock Adam Diamant att revisionsplikten för små bolag kommer att avskaffas.

– Vi kan skärpa kraven på oberoende för revision av alla bolag men frågan är vilka konsekvenserna blir. Det är nämligen möjligt att hävda att nyttan kan bli densamma om kompetensen istället sätts in för att hjälpa de små bolagen med framställandet av en korrekt redovisning. På sikt bör man därför fundera på att undanta dessa bolag från den obegränsade revisionsplikten. Pernilla Halling

Pernilla Halling

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...