Innehåll

Balans nr 11 2004

Aktuell information

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns i sin helhet på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Marknadsmissbruk (SOU 2004:69)

FAR inskränker sig till att framföra följande synpunkt på förslaget till lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

I lagförslagets 5 § föreslås att med den anmälningsskyldige skall likställas ”andra släktingar till den anmälningsskyldige som delar hushåll med honom eller henne sedan åtminstone ett år.” FAR anser att kriteriet ”som delar hushåll med honom eller henne” är alltför obestämt för att ligga till grund för avgiftssanktioner. FAR föreslår därför att lagförslaget ses över på denna punkt.

Läs remissvaret i sin helhet på http://www.far.se

Till Justitiedepartementet

Framställning från Revisorsnämnden om höjning av årsavgiften till nämnden

Revisorsnämnden har i framställningen till regeringen begärt att årsavgiften för revisorer eller revisionsbolag skall höjas från 3 200 kronor till 3 800 kronor.

FAR får med anledning härav lämna följande kommentarer.

FAR välkomnar den kompetensförstärkning som nyligen skett hos Revisorsnämnden genom ett antal rekryteringar. Förstärkt kompetens hos Revisorsnämnden innebär än bättre förutsättningar för att den för revisionsbyråbranschen viktiga tillsynsverksamheten kan bedrivas effektivt och med hög kvalitet.

Vid kontakter med Revisorsnämnden har det framkommit det finns en ambition att bredda tillsynsverksamheten.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

To International Accounting Standards Board

Exposure Draft ED 7 Financial Instruments: Disclosures

FAR, the Institute for the Accountancy Profession in Sweden, agrees with the objective of a principle based framework rather than a rule based. However, we fear that the reduction in details of the existing disclosure requirements might have a negative impact on the quality of the financial information. The omission of some of the existing requirements might cause important information for the users of financial statements to be left out.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

To International Accounting Standards Board

Exposure Draft of a Proposed Amendment to IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement, Cash Flow Hedge Accounting of Forecast Intragroup Transactions

FAR, the institute for the accountancy profession in Sweden, does not agree with the proposals in the Exposure Draft. The proposals are consistent with the hedge rules in IAS 39, but we believe that IAS 39 should be amended to allow for cash flow hedging of highly probable forecast intragroup transactions. We believe that group level hedges of intragroup transactions should be accepted since hedges of foreign exchange gains and losses on intragroup monetary items are accepted as hedged items. Otherwise, to be consistent, hedges of intragroup monetary items should be prohibited.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Finansinspektionen

Förslag till ändringar av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag respektive för försäkringsföretag (FI Dnr 04-3393-250)

FAR inser att FI:s uppgift att anpassa redovisningsföreskrifterna till moderniserade årsredovisningslagar och till IAS/IFRS-tillämpning är en omfattande arbetsuppgift. FAR anser emellertid att det är viktigt att de problem som kan relateras till den korta tid som funnits tillgänglig för FI i detta arbete i så liten utsträckning som möjligt överförs till de aktörer som skall tillämpa det nya regelverket respektive som skall kontrollera att det efterlevs, d.v.s. de finansiella instituten och deras revisorer.

En allmän synpunkt är att remissmaterialet varit svårt att överblicka och därmed även konsekvenserna av de förslagna ändringarna. FAR vill därför inledningsvis reservera sig för risken att väsentliga konsekvenser av ändringsförslagen inte fångats upp i detta remissvar. För kommentarer av teknisk karaktär hänvisas till bilaga 1 Potentiella konflikter mellan IAS och svensk redovisningsförfattning.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Justitiedepartementet

Domstolsverkets rapport 2004:4 Skattemålshanteringen vid länsrätterna och i kammarrätterna (Ju2004/3967/DOM)

FAR hälsar med tillfredsställelse att förslag nu läggs fram som syftar till att komma till rätta med de långa handläggningstiderna i skattemål. FAR anser emellertid att de lämnade förslagen i ett väsentligt hänseende är otillräckliga för att uppnå angivet syfte. Detta gäller specialisering av dömandet i skattemål.

FAR tillstyrker i övrigt framförda förslag i förevarande remissärende.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Promemoria om deklarationsombud m.m. (Fi2004/2110).

FAR tillstyrker förslaget.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

To International Accounting Standards Board

Comment letter on IASB ED of Proposed Amendments to IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement and IFRS 4 Insurance Contracts: Financial Guarantee Contracts and Credit Insurance

FAR, the institute for the accountancy profession in Sweden, agrees that similar financial products with different legal form should be accounted for in the same way. It is our opinion that credit insurance is an insurance product, no different from other insurance products and should be accounted for in the same way as other insurance products under IFRS 4. Financial guarantee contracts, however, are essentially pure credit contracts of a different nature and should be accounted for under IAS 39.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Bokföringsnämnden

Förslag till ändring av allmänt råd (2000:2) och nytt uttalande om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden

Bakgrunden till förslaget att ändra det allmänna rådet är dels nämndens tidigare beslut att inte gå vidare med arbetet att anpassa Redovisningsrådets rekommendationer, dels EG-förordningen om tillämpning av internationella redovisningsstandarder och regeringens nyligen avlämnade proposition om internationell redovisning i svenska företag.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...