Balans nr 12 2004

Revisionsarvodet – en het fråga

Revisionsstandard i Sverige (RS) infördes vid senaste årsskiftet. Därmed blir revisionen från och med 2005 mer tidskrävande och därför också dyrare.

– Revisionen måste få sitt rätta värde, säger FARs generalsekreterare Dan Brännström och påpekar att det inte finns något land i västvärlden där revisionen är så billig som i Sverige.

För revisorn innebär RS en utökad granskning av företagens redovisning. Han eller hon måste utföra fler granskningsmoment och uttala sig om fler områden än tidigare, vilket innebär att en större mängd information ska samlas in och bearbetas. Följden är att revisionen kräver mer tid än förut. Dessutom krävs mer dokumentation och kvalitetssäkring av revisionsarbetet.

Vid årsskiftet börjar även International Financial Reporting Standards (IFRS) att tillämpas av främst de noterade bolagen, vilket också medför en större arbetsinsats för berörda revisorer. Bland annat innebär IFRS fler bedömningsfrågor som också leder till mer informationsinsamling och fler överväganden för revisorn.

Dan Brännström menar att alla nya regler för företagen medför att revisionen blir mer omfattande och därmed dyrare.

– Branschen jobbar kontinuerligt med effektivisering, exempelvis genom ytterligare IT-stöd, men det räcker inte för att matcha kravet på utökade insatser. Dessutom har komplexiteten och riskerna i revisorsrollen ökat. Ett exempel på detta är frågan om fortsatt drift (RS 570) där revisorns rapportering vid frågetecken om klientföretagets förmåga till överlevnad blir väldigt viktig för intressenterna, inte minst för bankerna, säger Dan Brännström.

30 procent är rimligt

Vid en internationell jämförelse är revision billigare i Sverige än i de flesta västländer.

– Det är i längden orimligt. Det finns inget skäl till att revision ska kosta mindre i Sverige än i andra länder när den nu utförs enligt internationell standard, säger Dan Brännström och tillägger att en ökad arbetsinsats på grund av RS om minst 30 procent rimligen bör återspeglas i arvodet.

– Det måste finnas en balans mellan ersättning och risk och den svenska revisorn har ju inte ett mindre ansvar än sina utländska kollegor, säger Dan Brännström.

Men högre kostnader är sällan välkomna och det är upp till revisorer och revisionsbyråer att förklara för klienterna varför revisionen blir dyrare.

– Det hänger mycket på revisorns pedagogiska förmåga att beskriva hur den nya tiden med alla förväntningar och krav påverkat revisionen. Här ges ett bra tillfälle att också diskutera den betydelse revi sionen har för företagets verksamhet och samspel med de olika intressenterna. Personligen tror jag att det går att få acceptans för höjda arvoden. Men det finns säkert en och annan revisor som tycker att det är obehagligt att prata arvode med sina klienter, säger Dan Brännström.

Hur de nya standarderna kommer att påverka revisionsarvodet är en angelägen fråga för branschen. En del revisorer och revisionsbyråer har redan upprättat uppdragsbrev i enlighet med RS och höjt arvodena, medan andra är mer avvaktande.

Balans har frågat tre personer som är verksamma i revisionsbyråbranschen vad de tror om RS och utvecklingen av revisionsarvodet [se följande artiklar; red.anm.].

Pernilla Halling