Balans nr 12 2004

”Höjningen kommer först i storbolagen”

Peter Clemedtsom, vice ordförande i FAR och VD på PricewaterhouseCoopers AB, menar att kostnaden för revision har ökat med 20–30 procent. Enligt honom är det i inledningsskedet främst storföretagen som fått högre kostnader till följd av de nya revisions- och redovisningsstandarderna.

– Det mesta sker först på storföretagssidan. Men allt eftersom praxis utvecklas så sprider det sig till de mindre företagen.

Enligt Peter Clemedtson är det inte bara nya revisions- och redovisningsregler som driver utvecklingen mot högre revisionskostnader för företagen.

– Det beror också på att efterfrågan på revisionstjänster har ökat till följd av den senaste tidens skandaler i den finansiella rapporteringen. Aktieägare och andra intressenter förväntar sig en ökad kontrollinsats i företagen och nu driver myndigheter och övervakande organ på den utvecklingen ytterligare. Det handlar alltså om ökad efterfrågan på marknaden och tillkommande regelverk som styr vårt arbete. Till bilden hör också ökade risk- och kompetensutvecklingskostnader i revisionsföretagen, säger Peter Clemedtson.

Sarbanes-Oxley Act (SOX), EUs 8:e direktiv och upprättandet av en svensk bolagskod kommer sannolikt medföra att kostnaden för revision ökar ytterligare.

– När det gäller SOX-arbetet kan det initialt handla om en fördubbling av revisionsarvodet. Det är svårt att säga något mer bestämt, men klart är att utöver pris ökningen som följer av RS kommer SOX, EUs direktiv och svensk bolagskod (under förutsättning att avsnittet om intern kon troll behålls) att ha ytterligare effekt. Men den kommer att ha en mer tydlig koppling till större företag, säger Peter Clemedtson.

Förståelse för ökade krav

Enligt RS ska revisorn skriva ett uppdragsbrev där klienten och revisorn definierar revisionsuppdraget. Peter Clemedtson har redan upprättat uppdragsbrev för samtliga klienter och menar att det finns en stor förståelse bland kunderna för de ökade kraven.

– Jag går igenom brevet tillsammans med mina klienter och det är ett utmärkt tillfälle att diskutera arvodesfrågan och andra viktiga frågor, exempelvis ansvars fördelningen mellan revisorn och bolagets styrelse och VD. Mina erfarenheter av att arbeta med uppdragsbrev är enbart positiva och att arvodet ökar när kraven ökar tas emot som något naturligt, säger han.

Peter Clemedtson avrundar med att tala om arvodesutvecklingen de senaste två decennierna.

– Det har varit en betydande press på revisionsarvodena de senaste 10–15 åren, säger han.

Att branschen accepterade sänkta arvoden tror han hänger ihop med att processerna och systemen för redovisning såväl funktionellt som tekniskt blev bättre och säkrare vilket medförde att revisionsinsatserna kunde minska.

– Vad vi ser nu är att praxis blir mer strikt och formell vad gäller granskningen av den interna kontrollen, det gäller inte minst dokumentationen av kontrolldesign och utförda kontroller i företagen. Även efterlevnaden av redovisningsstandards blir mer strikt genom den ökade internationaliseringen och ett ökat behov av jämförbarhet och konsekvent tillämpning. Även komplexiteten i bedömningsfrågorna ökar genom att räkenskapshandlingarna blir mer marknadsvärdeorienterade.

Pernilla Halling

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...