Balans nr 12 2004

Lars Träff vill möta allmänheten

Balans har träffat FARs nye ordförande

I slutet av november tillträdde Lars Träff som FARs ordförande för de kommande två åren. Och han lär inte bli sysslolös. Flera stora utmaningar står inför dörren, exempelvis utvecklingen på EU-området och Implementeringen av den svenska bolagskoden.

– Rätt hanterat kan det här innebära stora möjligheter för branschen, säger Lars Träff.

Lars Träff har just tillträtt posten som ordförande för FAR när Balans träffar honom på Ernst & Youngs kontor i Stockholm.

Han menar att det är en spännande och omvälvande tid med stora utmaningar. Kraven på revisorn och branschen har aldrig varit så stora som nu och det är mycket som sker, både internationellt och på hemmaplan. Därför menar han att det är viktigt att FAR ständigt är på hugget och följer utvecklingen mycket noga.

Men även de enskilda revisorerna har en viktig uppgift när det gäller att påverka branschens framtid och minska det så kallade förväntningsgapet, enligt FARs nye ordförande. Han menar att revisorerna måste våga träda fram i strålkastarljuset och marknadsföra både sig själva och branschen.

– Vi måste helt enkelt bli synligare och bättre på att förklara vad det är vi gör, säger Lars Träff.

För FARs del handlar det om att utöka kommunikationen med andra intressentgrupper än revisorer och specialister för att öka möjligheterna att påverka utvecklingen.

– Jag tror på att kommunicera med andra intressentgrupper och övertyga dem om revisionens värde, exempelvis genom kontakter med organisationer som Advokatsamfundet, Aktiespararna, Svenskt näringsliv och Företagarna samt med institutionella ägare och Revisorsnämnden.

Stora utmaningar

Lars Träff återkommer flera gånger under intervjun till de utmaningar som FAR och revisionsbyråbranschen står inför. Han är hoppfull inför framtiden och menar att den senaste tidens turbulens, med redovisningsskandaler, nya lagar och utökade krav på revisorn, trots allt innebär möjligheter för branschen. Som ordförande för FAR hoppas han kunna medverka till att påverka utvecklingen i rätt riktning.

– Det här känns verkligen jättekul och stimulerande. Det finns stora möjligheter att driva och påverka flera viktiga frågor, säger Lars Träff.

Han menar att de största och mest akuta utmaningarna för FAR de kommande åren är frågan om ett utvidgat redovisningsjäv, ETJ:s nya direktiv och bolagskoden.

– När det gäller redovisningsjävet hoppas jag att man inte gör reglerna strängare för små och medelstora bolag. Strängare regler kommer att leda till högre kostnader för de mindre företagen och det skulle vara mycket olyckligt. På de stora bolagen finns begränsningarna redan så om man ser det ur ett förtroendeperspektiv har det i de här fallen inte någon betydelse, säger FARs nye ordförande.

EUs direktiv befinner sig ännu i utkastform och Lars Träff menar att det är lite tidigt att gå in på det i detalj.

– Här gäller det att följa arbetet mycket noggrant för då och då dyker det upp nya förslag som inte är så lyckade. Men en viktig fråga är att man inte får in skrivelser som begränsar revisionsbyråernas möjligheter att utföra rådgivningstjänster även på noterade revisionsuppdrag, säger Lars Träff.

Den svenska bolagskoden är däremot högaktuell just nu och ska implementeras under 2005. FAR har engagerat sig särskilt i de delar av kodförslaget som handlar om den interna kontrollen, styrelsens påskriftsmening och granskningen av kvartalsrapporter.

– Man ska aldrig säga att man gjort allt man kan, men vi har följt arbetet mycket noga. Vi är i stort sett nöjda med de delar som gäller redovisning och revision. Men koden kan ju komma att ändras och vår önskan är att varje kvartalsbokslut ska granskas, inte bara ett, som förslaget anger, säger Lars Träff.

Debattartikel om koden

Dagen efter utnämningen till ordförande för FAR publicerade Dagens industri en debattartikel om bolagskoden signerad Lars Träff och Dan Brännström (FARs generalsekreterare). Författarna konstaterar bland annat att det varit förvånansvärt lite debatt om ett av de viktigaste inslagen i koden, nämligen styrelsens rapportering om den interna kontrollen.

– Förhoppningsvis är det ett uttryck för att alla tycker att det som står om detta i förslaget är bra. Hade det varit ett massivt motstånd så borde det ha visat sig i remissvaren, säger Lars Träff.

Men även om FARs nye ordförande ser positivt på framtiden så finns det tveksamheter. Bland annat har kraven i branschen ökat och därigenom är också riskerna större.

– Jag har arbetat i branschen i 26 år och fram tills för några år sedan hade jag aldrig känt någon oro för tillsynsmyndigheterna och risken för skadestånd. Men den uppfattningen har jag reviderat de senaste åren, framför allt efter de så kalla de redovisningsskandalerna. Det finns en större benägenhet i dag att både anmäla och stämma revisorer, säger Lars Träff.

Ett sätt att minimera riskerna är att göra väl genomarbetade riskbedömningar och att systematiskt och noggrant dokumentera allt som görs. Flera av de nya reglerna på redovisnings- och revisionsområdet syftar till just ökad dokumentation och kontroll.

– Rätt hanterat innebär det här en möjlighet för branschen. Med högre krav måste revisionen också få kosta mer och företagen måste räkna med högre revisionsarvoden i och med att revisionen kommer att ta längre tid.

Ödesfråga

Lars Träff menar att arvodesfrågan är något av en ödesfråga för branschen.

– Vem vill arbeta i en bransch som anses riskfylld och dessutom är dåligt betald? Ekvationen går inte ihop. Vi måste kunna betala bra löner om vi ska rekrytera de bästa studenterna och utföra en professionell och kvalitetsmässig revision. Det här yrket är inget kall, säger han.

En annan viktig fråga för FARs nye ordförande är rekryteringen av specialister till FAR. Hittills har det inte varit någon rusning, men Lars Träff hoppas på att tillströmningen av specialister ökar under de kommande åren.

– Jag har stora förhoppningar om att vi kommer att få se en stor tillströmning av specialister. Det är viktigt att vi upp når en kritisk massa så att vi kan arran gera specialprogram och erfarenhetsutbyte även bland specialisterna eftersom de utgör en viktig del av branschen. Även i mindre bolag behövs specialister, framför allt skattespecialister. I större bolag behövs ännu fler typer av specialister och då menar jag inte som extratjänster utan i själva revisionen, säger Lars Träff.

Sammanslagning av FAR och SRS?

Slutligen kommer vi fram till frågan om en sammanslagning av FAR och SRS.

– Man ska vara två för att dansa och vi får se vem som bjuder upp först, säger Lars Träff och skrattar.

Han tillägger att det naturligtvis vore mer rationellt med en enda organisation för revisorer och specialister i Sverige.

– Jag är i grunden positiv till ett samgående, men när det kan ske är en fråga om tajming.

Blir det under din tid som ordförande?

– Jag vet inte... jag vet faktiskt inte. Vi har så många viktiga frågor att ta tag i den kommande tiden vilket gör att vi inte får stirra oss blinda på organisations frågor. Ska vi göra en fusion måste det kännas helt rätt för båda parter så att vi inte tappar tempo i andra viktiga frågor, svarar Lars Träff.

Text: Pernilla Halling

Foto: Åse Bengtsson

De fem viktigaste frågorna för Lars Träff

(utan inbördes rangordning)

  • Implementeringen av den sven ska bolagskoden

  • Frågan om ett utvidgat redovisningsjäv

  • EU;s direktiv

  • Implementeringen av International Financial Reporting Standards (IFRS)

  • En minskning av förväntningsgapet

Pernilla Halling