Innehåll

Balans nr 2 2004

SKF och SAS årets svenskar till EM i miljöredovisning

För åttonde året i rad arrangeras det som kallats ”EM i miljöredovisning”, tävlingen European Sustainability Reporting Awards (ESRA).

Det är FARs Samrådsgrupp för miljöfrågor, socialt ansvar och hållbar utveckling som nominerat de svenska bidragen i de båda kategorierna: SKF i klassen bästa hållbarhetsredovisning och SAS i klassen bästa miljöredovisning. I årets nomineringskommitté satt Gunnar Abrahamsson, Birgit Flening, Lars-Olle Larsson och Marie Norregårdh.

Desutom fick H&M ett hedersomnämnande för sin förstagångsredovisning.

De svenska representanterna presenterades vid en konferens om ”Företagens ansvar och redovisning” som ordnades av FAR, Internationella handelskammaren (ICC) och Svenskt Näringsliv i mitten av januari.

Efter den internationella juryns möte 16 februari utses de ”europamästare” som kommer att presenteras vid prisutdelningsceremonin i Bryssel 31 mars.

– Det är alltid mycket glädjande när målmedvetet arbete får en så positiv uppmärksamhet, sa Lars G Malmer från SKF.

Och han betonade att man tyckte det vart viktigt och riktigt med en gemensam redovisning där de här frågorna är integrerade. Rapporteringen ska spegla företaget i dess helhet.

SAS miljödirektör Niels Eirik Nertun poängterade i sitt anförande att det är viktigt att allt väsentligt är med i miljöredovisningen – även det som är negativt måste komma med.

– Annars vore det förfärligt, sa han.

Nominerad i klassen hållbarhetsredovisning: SKF

Ur juryns motivering:

”SKF har lång tradition av att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor och är inga noviser när det gäller redovisning av detta arbete. För 2002 har SKF valt en annorlunda redovisningsstrategi än tidigare år. SKF har valt att inkludera hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen. Genom att göra så skickar SKF tydliga signaler till marknaden om vilken vikt företaget lägger vid dessa frågor och att de är en integrerad del i företagets verksamhet. Viss information, såsom policies, återfinns enbart på hemsidan men utgör en del av hållbarhetsredovisningen.

– – –

SKF:s redovisning upplevs som trovärdig då det tydligt framgår vilka delar av SKF som redovisningen avser och varför SKF har valt att redovisa på ett visst sätt. Den redovisade informationens trovärdighet förstärks av att SKF låtit hållbarhetsredovisningen genomgå en oberoende granskning vid sidan av den finansiella revisionen av årsredovisningens övriga delar.”

Nominerad i klassen miljöredovisning: SAS

Ur juryns motivering:

”SAS långa erfarenhet av miljöredovisning tar sig uttryck i en väldisponerad och informativ miljöredovisning som är inkluderad i företagets årsredovisning. Miljöredovisningen för 2002 är kort och koncis och kompletteras av viss information på hemsidan. Redovisningen fokuserar på väsentlig information och enbart de för SAS viktigaste områdena tas upp. Information om hur SAS har tänkt vid utformning av sin redovisning och varför de redovisar på ett visst sätt har redogjorts för i det mycket välutvecklade avsnittet om redovisningsprinciper. I SAS miljöredovisning är kopplingen mellan SAS vision, policy och strategier för miljö och hållbar utveckling tydlig, vilket gör det lätt att förstå hur arbetet med miljö och hållbar utveckling ska drivas inom organisationen.

– – –

Den redovisade informationens trovärdighet förstärks av att SAS låtit miljöredovisningen genomgå en oberoende granskning vid sidan av den finansiella revisionen av årsredovisningens övriga delar.”

Hedersomnämnande: H&M

Ur juryns motivering:

”För H&M är det första gången som företaget redovisar hållbarhetsinformation i en separat redovisning. För att vara en ”förstagångsredovisare” så har H&M lyckats skapa en hållbarhetsredovisning av hög klass. H&M CSR Report innehåller i princip lika mycket miljöinformation som social information och utgår från GRI:s riktlinjer.

– – –

Den sociala informationen i redovisningen är välutvecklad och omfattar bl.a. en redogörelse för H&M:s Code of Conduct och hur företaget följer upp att leverantörerna lever upp till de krav H&M ställer på dem. H&M SCR Report har inte varit föremål för oberoende granskning.”

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...