Balans nr 2 2004

Utkast till uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp

Redovisningsrådets akutgrupp har givit ut ett utkast till uttalande, URA 43 Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt. Utkastet finns tillgängligt på Redovisningsrådets hemsida, www.redovisningsradet.se.

Synpunkter kan lämnas senast 27 februari 2004.

Bakgrunden till uttalandet är att svenska företag är skyldiga att erlägga dels en särskild löneskatt på företagets pensionskostnader, dels en avkastningsskatt på vad som redovisats som Avsatt till pensioner. Avkastningsskatt skall också erläggas av pensionsstiftelser. Skatterna fastställs årligen i samband med den allmänna taxeringen.

Tillämpningen av RR 29, Ersättningar till anställda, medför att den pensionsskuld som redovisas för svenska koncernföretag i koncernens balansräkning kan avvika från summan av pensionsskulderna i de enskilda företagen. Den fråga som ställts gäller om denna skillnad skall beaktas vad gäller redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt vid upprättandet av koncernredovisningen.

Akutgruppen har gjort följande bedömning.

Särskild löneskatt

Om tillämpningen av RR 29 i koncernredovisningen leder till redovisning av en högre (lägre) pensionsskuld än motsvarande skuld som beräknats med tillämpning av tryggandelagens regler och de försäkringstekniska grunder som Finansinspektionen fastställt, skall en avsättning (fordran) för särskild löneskatt redovisas baserad på mellanskillnaden.

Avkastningsskatt

Tillämpningen av RR 29 påverkar inte underlaget för avkastningsskatten.

Avkastningsskatten skall därför redovisas med det belopp som framkommer vid deklarationen, också i koncernredovisningen. När ett företag fastställer den förväntade avkastningen på förvaltningstillgångar skall hänsyn tas till den förväntade avkastningsskatten.