Balans nr 2 2004

FAR bidrar till hållbar utveckling

FARs styrelse fastställde i februari ett nytt förslag till rekommendation; Oberoende översiktlig granskning av frivillig hållbarhetsredovisning.

Under de senaste åren har s.k. hållbarhetsredovisningar (Sustainability Reports) blivit allt vanligare. En hållbarhetsredovisning kan ha många namn, t.ex. miljöredovisning, social redovisning, CSR-redovisning (Corporate Social Responsibility) och ansvarsredovisning.

Framför allt de stora företagen publicerar dessa frivilliga hållbarhetsredovisningar som separata trycksaker och på företagens hemsidor. Nästan 400 företag i 33 länder utgav sådan redovisning förra året enligt Global Reporting Initiative, GRI (www.globalreporting.org) som i samverkan med bland andra fn under ett tiotal år utvecklat vägledning för hållbarhetsredovisning. En ny företeelse är att denna redovisning ingår som en separat del i tryckta årsredovisningar och att en granskningsberättelse publiceras på samma sätt som revisionsberättelsen. SKF:s hållbarhetsredovisning och SAS miljöredovisning som FAR i år nominerade till tävlingen om Bästa redovisning i Europa (European Sustainability Reporting Awards) är just sådana exempel.

Internationellt pågår flera arbeten för att harmonisera den här typen av granskningar. Den europeiska revisionsorganisationen, FEE (www.fee.be) har publicerat ett antal dokument som bidragit till normgivningen i detta revisionsnära område. IFAC:s International Auditing and Assurance Standards Board (www.ifac.org) publicerade i början av året en generell standard, International Standard on Assurance Engagements 3000 och kommer sannolikt att utveckla en internationell standard för granskning av hållbarhetsredovisning framöver. I väntan på framtagning av en sådan specifik standard har nu FARs styrelse fastställt Förslag till rekommendation – Oberoende översiktlig granskning av frivillig separat hållbarhetsredovisning. Detta förslag till revisionsrekommendation kommer att ingå i FARs Samlingsvolym 2004 del II. Ett syfte med den föreslagna rekommendationen är att uttrycka vad god revisionssed är i detta revisionsnära område och att få till stånd en önskvärd utveckling. Det behövs då en tid för anpassning, och under den tiden rubriceras FARs rekommendationer som förslag.

En oberoende översiktlig granskning av information som presenteras i en frivillig separat hållbarhetsredovisning är ett granskningsuppdrag vars syfte är att en granskare uttalar en slutsats om den redovisade informationen överensstämmer med de kriterier som hållbarhetsredovisningen upprättats utifrån (t.ex. GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning). Avsikten med den uttalade slutsatsen är att förbättra användarnas grad av tilltro till att den redovisade informationen i allt väsentligt är upprättad enligt de angivna kriterierna.

FAR först i världen

Med beslutet om detta förslag till rekommendation har FAR som första förening för revisionsbyråbranschen i världen (!) utgivit en rekommendation inom detta område. Ett pionjärarbete som nu på allvar kan bidra till kvalitetssäkringen av den flora av frivilliga separata redovisningar som går under samlingsnamnet Hållbarhetsredovisning där företag och organisationer redovisar i tre dimensioner – ekonomi, miljö och socialt ansvar. I väntan på nya Samlingsvolymen kan rekommendationen hämtas på FARs hemsida (www.far.se).

Lars-Olle Larsson , KPMG och

Marie Norregårdh , Öhrlings PricewaterhouseCoopers medverkade senast i Balans nr 11/2003 med artikeln Från ”Tyst vår” till krav på oberoende granskning av hållbarhetsredovisningar

som rekommenderas som bakgrundsläsning.