Balans nr 2 2004

Revisionsakademin inför framtiden

Vid svenska revisionsakademins (SRA) styrelsesammanträde den 5 november 2003, kunde de sista styrelseledamöterna väljas.

– Vägen hit har varit kantad av oväntat många hinder som tagit kraft från att göra det som SRA och dess styrelse vill verka för, men nu är vi igång, säger Jan-Erik Gröjer, professor i redovisning och finansiering och ordförande i Svenska Revisionsakademin.

SRA bildades för drygt ett år sedan och bygger på frivillig verksamhet och finansiering.

Varför en revisionsakademi?

– Det var flera saker. Men en av mina dåvarande doktorander, Gunilla Ahlander, forskade i revision och hade kontakt med Martin Johansson på Svenska Revisorsamfundet. De diskuterade möjligheten av något forum för revisionsfrågor.

– Sedan anställdes Gunilla på Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Åke Danielsson tyckte att idén var bra xoch på den vägen är det.

Jan-Erik Gröjer menar också att universiteten inte är så bekanta med revision och kan vinna mycket med utbytet eftersom redovisning hänger ihop med revision.

Två första aktiviteterna

Nu är den organisatoriska fasen avklarad och senhösten 2003 kunde de två första aktiviteterna initierade av SRA påbörjas:

Den virtuella forskarskolan i redovisning och revision

– Av en mängd skäl är det önskvärt att betydligt fler disputerar inom redovisning och revision. För redovisnings- och revisorskåren är det viktigt av både kompetens-, status och samhällsinflytandeskäl, menar Jan-Erik Gröjer.

– För högskolor och universitet är det viktigt för att avhjälpa den närmast katastrofala bristen på lärare och forskare i redovisning och revision vid de 27 lärosäten som undervisar i företagsekonomi.

Genom att försöka samordna det ytterst begränsade utbudet av forskarkurser i redovisning och revision vid Lunds, Stockholms, Uppsala universitet samt vid handelshögskolorna i Bergen, Göteborg, Köpenhamn och Stockholm är tanken att med minimalt resursbehov skapa en slagkraftig forskarutbildning.

Den första kursen ”Redovisningens roll i samhället” genomfördes av Stockholms och Uppsala universitet i samarbete, med 16 deltagare från sex olika lärosäten samt en aktiv revisor.

– Vi välkomnar fler praktiker även om platsantalet är ytterst begränsat. Planen för våren 2004 är att handelshögskolan i Bergen ger en forskarkurs i ”Klassisk revisionsteori”. Den följs av en kurs i Köpenhamn om ”Revisionens roll i samhället” under en intensivvecka i början av september, i anslutning till en workshop om revisionsforskning i Europa.

– I dagsläget finns det en del oklarheter kring kurserna och intresserade hänvisas till SRA:s hemsida för aktuell information <http://www.revisionsakademin.se>.

SRA har också kunnat finansiera två doktorander med stipendier, Ernst & Young-stipendiet till Per Flöstrand vid Uppsala universitet och Öhrlings PricewaterhouseCoopers-stipendiet till Thomas Carrington vid Stockholms universitet.

Uppdateringskursen ”Revisionens gränser”

Den 6–7 november genomfördes en tvådagars uppdateringskurs i revision. Trots en ytterst begränsad marknadsföring deltog hela 50 doktorander, lärare och forskare i redovisning och revision från 15 lärosäten.

Björn Markland, Göran Tidström, Åke Danielsson, Svante Forsberg, Åke Hedén, Anders Forsberg, Bengt Rydén, Martin Johansson/Ulrike Westin Elger, Karin Tengdelius och Hans Löfgren medverkade som föreläsare. Ett sjukdomsfall bland föreläsarna gjorde att deltagarna fick lite tid över att prata om framtiden.

– I den närmast euforiska stämning som rådde efter utomordentligt intressanta och öppenhjärtiga föredrag, beslöts att ett nätverk skulle bildas och vara öppet för alla med akademiskt redovisnings- och revisionsintresse. Som ett uttryck för detta beslutades att den första (?) svenska akademiska konferensen i redovisning och revision ska hållas vid Uppsala universitet under hösten, 30 september–1 oktober 2004, för att sedan återkomma vartannat år. Konferensen riktar sig till lärare, forskare och akademiskt intresserade praktiker och ska täcka tre teman inom redovisning och revision; universitetsutbildning, forskning samt nyheter och problem från praktiken.

– Eftersom vi verkligen önskar skapa en mötesplats mellan akademiker och praktiker, är det med glädje vi noterar att IREV kommer att ta en väsentlig roll i detta arrangemang.

Framtiden

Inför framtiden är ambitionen att strata en ny omgång av den virtuella forskarskolan i redovisning och revision med start hösten 2005.

– Nuvarande omgång ska ses som en försöksomgång och mycket kan förbättras. Inte minst måste vi inom SRA försöka få fram ett större antal stipendier, på en mängd vägar. Sannolikt bör också ett gemensamt forskningsprogram inom redovisning och revision formuleras för deltagarna.

– Att vi lägger så stor tonvikt på forskarutbildningen är att vi ser de färdiga doktorerna som förespråkare för redovisning och revision på olika poster i samhället, dvs. de fungerar som hävstänger. Hur många doktorer i redovisning eller revision arbetar t.ex. på finansdepartementet?

Förutom att arbeta med Uppsala-konferensen och omstarten av forskarskolan 2005 ska revisionsakademin att försöka initiera och stödja mer kortsiktiga aktiviteter. Det kräver dock vissa finansiella resurser, något som SRA idag nästan helt saknar.

– Framför allt krävs det engagemang från högskolornas, universitetens och redovisnings- och revisionsbranschens sida, menar Jan-Erik Gröjer.

– Jag hoppas därför att många inser allvaret i dagens situation, men framför allt möjligheterna för den som vill något inför morgondagen!

Svenska Revisionsakademins styrelse

Inga-Britt Ahlenius, f.d. Gd, RRV

Olof Arwidi, professor, Lunds universitet

Peter Bodin, VD Lindebergs Grant Thornton, representerande FAR

Bino Catasús, Ek. dr, Stockholms universitet

Åke Danielsson, auktor revisor, ÖhrlingsPWC, v.ordf. SAR

Lars Egenäs, auktoriserad revisor, Deloitte

Aasmund Eilifsen, professor, Norges Handelshögskola

Jan-Erik Gröjer, professor, Uppsala universitet, ordf. SAR

Åke Hedén, auktor revisor, Ernst & Young

Liselotte Hjorth, kreditchef SEB, v.ordf. SAR

Martin Johansson, VD, Svenska Revisorsamfundet

Anne Loft, professor, Copenhagen Business School

Hans Löfgren, internrevisor, Internrevisorernas förening

Peter Malmqvist, aktiestrateg

Jan Marton, docent, Handelshögskolan i Göteborg

Bengt Rydén, f.d. börschef

Karin Tengdelius, kommunekonom, Svenska Kommunförbundet

Lars Östman, professor, Handelshögskolan i Stockholm

Revisionsakademin och dess styrelse ska verka för

§1. Stiftelsen har till uppgift att verka för kunskapsförsörjning och kunskapsutveckling inom revision, redovisning och sammanhörande områden. Det innebär att stiftelsen skall initiera, stimulera och stödja;

  • universitets- och högskoleutbildning inom ovanstående områden.

  • forskarutbildning inom ovanstående områden.

  • forskning inom ovanstående områden.

Vidare skall stiftelsen uppmuntra och delta i debatten om revision, redovisning och sammanhörande områden.