Balans nr 2 2004

Alla behöver revisor men alla behöver inte revision

Stefan Persson, ansvarig för Ernst & Youngs nationella revisionsverksamhet, tvekar inte att ta ställning i debatten kring revisionsplikten och det av Justitiedepartementet föreslagna utvidgade byråjävet.

Hans personliga uppfattning är klar. Revisionsplikten för mindre företag kan tas bort.

Den egentliga frågan

Stefan Persson ser det hela så här: promemorian från departementet kommer att påverka branschen väldigt mycket om den får genomslag så som den är skriven med ett absolut förbud mot kombinerade redovisnings- och revisionsuppdrag.

I det läget är det bättre att diskutera det som egentligen är frågan, nämligen revisionsplikten.

– Tänk dig ett bolag som drivs och ägs av en enmanskonsult – att dela isär tjänsteutbudet för den personen är nonsens, säger Stefan Persson. Ställ i stället den här frågan: behöver det bolaget egentligen någon revision? Svaret är: det behövs en revisor men det är inte säkert att det behövs någon revision.

Kombiuppdrag inte bra

Rent principiellt kan Stefan Persson för övrigt instämma i kritiken mot kombinerade redovisnings- och revisionsuppdrag – men då från en annan utgångspunkt än statsmakternas:

– Jag har varit så länge i branschen och arbetat så mycket med revision att jag tycker att både revision och redovisning är alldeles för fina tjänster för att kombineras ihop. Det har blivit mer och mer diskussion om kombiuppdrag och jag tycker att både redovisning och revision ska stå på egna ben.

Men ni har ju själva massor av kombiuppdrag, eller hur?

– Javisst, en stor del av vår verksamhet är kombiuppdrag. Och vi hanterar dem på ett alldeles utmärkt sätt.

Vill fortsätta hjälpa företagen

Stefan Persson vill med sin kritik mot kombiuppdragen naturligtvis inte att slå undan benen för den egna verksamheten.

Men nu är det bara så att Justitiedepartementet säger att revisorerna inte ska syssla med kombiuppdrag.

– Ska vi då stillatigande anpassa oss till detta? Ska vi inte i stället säga att det är bättre att ta bort revisionsplikten så att vi får fortsätta hjälpa företagen med det som de tycker är viktigt? Det är min grundtanke. I stället för att besluta enligt förslaget bör statsmakterna gå in och utreda revisionsplikten. Ett antal svåra frågor behöver gås igenom – lagstiftningsfrågor, utbildningsfrågor, auktorisationsfrågor med mera – men det går att lösa.

Mer att göra

Hur går det med lönsamheten i branschen om revisionsplikten för mindre företag tas bort?

– Jag tror att vi får mer att göra, säger Stefan Persson.

Mer rådgivning?

– Ja. För vissa kategorier av företagare blir vi mycket friare i vår rådgivning än vi är i dag. Om promemorians förslag skulle få fullt genomslag på vårt tjänsteutbud skulle vi däremot under en besvärlig övergångsperiod ha en massa anställda som vill hjälpa företag men inte får göra det. Företagen behöver hjälp men kommer då inte att kunna söka den hjälpen hos sin naturliga partner. Även vid slopad revisionsplikt får vi omställningsproblem under en övergångsperiod men jag tror att den perioden kan bli ganska välgörande.

Marknadsefterfrågad revision

Stefan Persson tror också att olika former av arbete som liknar revision eller faktiskt är revision även i framtiden behövs i företag som inte har revisionsplikt:

– Det är ett annat huvudspår i mina tankar runt branschens tjänsteutbud: det är bättre att revisionen för vissa företagstyper är marknadsefterfrågad och inte påtvingad.

Han exemplifierar med en liten mekanisk verkstad med fem anställda. En familj driver företaget sedan länge, företaget är mycket stabilt, det finns inga lån. De har en revisor som hjälper till med bokslut, årsredovisning, revision och goda råd.

Utan revisionsplikt kan företaget välja bort revisionen vissa år. Ett annat år behöver företaget investera i en ny svarv och banklån behövs.

– Då vill banken ha revision – en marknadsefterfrågad sådan – vilket för övrigt också innebär en annan prisbild för tjänsten.

Skriva under deklarationer

Och då blir det nog fråga om en fullständig revision.

Men här kan också finnas olika varianter som tillämpas i en del andra länder – allt ifrån att intyga, utan att ta ansvar, att man varit behjälplig med att upprätta vissa rapporter till att skriva under företagets självdeklaration. Stefan Persson är inte främmande för den sistnämnda tanken.

– Det är bra om revisionen får en självständig plats och blir en självständig tjänst i den ”värdekedja” som sträcker sig från grundbokföring via systematiserad bokföring och rapportering inklusive rådgivning till revision, säger Stefan Persson.

Skär inte av kompetensen

– Om revisionsplikten i mindre företag tas bort får företagen större tillgång till god kompetens. Vi har ju kompetens att hjälpa dem – den kompetensen ska inte avskäras från företagen, vilket blir följden om promemorians förslag går igenom. Slopad revisionsplikt innebär inte att våra arbetsuppgifter försvinner men de får en annan utformning. Vi behövs för företagen i dag. Jag är övertygad om att vi inte behövs mindre efter en förändring.

Stefan Persson tror också att slopad revisionsplikt kommer att höja revisionens status.

– I dag diskuterar branschen alltmer sina tjänster mot mindre företag genom att använda uttrycket ”kombiuppdrag” där tonvikten i tjänsteutbudet ofta ligger på allt annat än revision, säger Stefan Persson. Ordet kombiuppdrag ger ett intryck av något slags rabatterbjudande. På revisionen, kan man anta. Och hur framstår revisionen i ett sådant sammanhang – jo, i stort sett som en revisionsberättelse och en dokumentation. Det är svårt att ta betalt för det.

– Då är det bättre att dels säga att vi utför redovisningstjänster och ger råd, att dels som ett helt annat erbjudande säga att vi utför revision. Vi bör betona att både revision och redovisning är kvalificerade tjänster – och att revision ligger i en egen prisklass och utförs av en annan person på byrån. Vi kan vid slopad revisionsplikt även erbjuda oss att ta hand om hela bokföringen och, som ett separat erbjudande, hänskjuta revisionen till en annan byrå.

En uppvärdering av revisionen

En begränsning av revisionsplikten skulle beröra väldigt många företag.

Stefan Persson anger inte var gränsen för mindre företag bör gå i detta sammanhang. Men om man bara utgår från EU-definitionen av mikroföretag (mindre än tio anställda) så har de fyra största revisionsbyråerna nära 50 000 sådana uppdrag. En typisk sådan klient lämnar varje år över grundbokföringen och låter revisionsbyrån göra i ordning bokslut och årsredovisning samt utföra revision och ge råd.

– Som sagt: alla behöver revisorn, alla behöver inte revision. Slopad revisionsplikt innebär ingen nedvärdering av tjänsten revision. Det är precis tvärtom, avslutar Stefan Persson.

Stefan Persson har lång erfarenhet av revision i verksamheter i olika storlek och olika företagsformer. Han började i revisionsbranschen 1979. Han arbetade i tjugo år i Karlstad innan han flyttade Göteborg och blev Ernst & Youngs regionchef för västra Sverige och sedan nationellt revisionsansvarig.

Av Inge Wennberg