Balans nr 2 2004

Bodström lovar beakta följderna för småföretagen

Justitieminister Thomas Bodström uttalade sig i ett interpellationssvar den 20 januari i riksdagen om förslaget till utvidgat byråjäv.

Han sa bland annat:

– De skäl för förslaget som redovisas i promemorian kan sammanfattas så här: en revisor som granskar en bokföring som han eller hon själv har gjort är inte oberoende. Detsamma kan hävdas när revisorn granskar bokföring som någon annan på samma revisionsbyrå – en kollega eller ett biträde – har gjort. Detta är fallet när en revisor åtar sig ett så kallat kombiuppdrag. Ett kombiuppdrag innebär alltså att en och samma revisionsbyrå sköter såväl bokföring och redovisning som revision åt ett företag. Enligt en nyligen utfärdad EG-rekommendation är kombiuppdrag förbjudna när det gäller företag av allmänt intresse. För övriga företag bör enligt rekommendationen gälla att kollegerna på revisionsföretaget tillåts hjälpa till med bokföringen, under förutsättning bland annat att revisionsbyrån inte deltar i klientens beslutsfattande.

Inget rådgivningsförbud

Bodström sa vidare att det är i de små företagen som kombiuppdrag främst förekommer men att många av de små företagen redan valt att låta någon annan än den valde revisorns byrå sköta bokföring och redovisning.

Justitieministern fortsatte:

– Jag vill också klargöra att förslaget om det genomförs inte innebär att revisorn förbjuds ge råd till sina revisionsklienter. Regeringen har ganska nyligen framhållit betydelsen av att revisorn kan biträda klienten med annat än revision. Det skedde i propositionen till ny revisorslag som riksdagen beslutade om för ett par år sedan.

– Som också sades i propositionen om en ny revisorslag bör emellertid fördelarna med att revisorn ger råd till företagen givetvis inte föranleda att man gör avkall på grundläggande krav på oberoende och objektivitet hos revisorn. Då förlorar revisionen mycket av sin mening.

Konsekvenserna för små företag ska beaktas noga

Till sist förklarade justitieministern:

– Jag är för närvarande inte beredd att ta ställning till promemorians förslag. Några remissinstanser har särskilt tagit upp konsekvenserna för de små företagen eller anser att dessa behöver belysas ytterligare. Jag tycker att det är en mycket viktig aspekt och kommer att beakta den noga.

Bodström svarade på en interpellation från Anna Grönlund (fp). Hennes fråga löd: Vad tänker du göra för att se till att arbetet för en starkare revision inom näringslivet inte leder till en ännu tyngre regelbörda och högre kostnader för Sveriges småföretagare?

Av Inge Wennberg