Balans nr 2 2004

FARs generalsekreterare är försiktigt optimistisk

FARs generalsekreterare Dan Brännström är försiktigt optimistisk. Optimismen gäller möjligheten att det inte blir något utvidgat redovisningsjäv.

– Vi hoppas fortfarande att Justitiedepartementets förslag inte fullföljs och leder till lagstiftning, säger han.

Men om det införs ett absolut förbud mot kombinerade redovisnings- och revisionsuppdrag.?

– Ja, då måste vi ta oss en funderare på om det är rimligt att ha revisionsplikt i de allra minsta företagen. Det blir ju mycket krångligt – och dyrt – för dem att behöva anlita två byråer.

Statsmakterna vill ha revisionsplikt!?

Är detta en rimlig tågordning – att först se om kombiuppdrag eventuellt förbjuds och sedan diskutera och utreda revisionsplikten, något som förmodligen tar en hel del tid?

– Vi tror att statsmakterna vill ha revisionsplikten kvar. De använder ju revisionen, dels för att bevaka skatteintressen, dels i kampen mot ekonomisk brottslighet. Det torde vara det som till stor del ligger bakom att vi i Sverige har revisionsplikt även i de små företagen. Dessutom bedömer jag att ett förbud mot kombinerade uppdrag kommer att leda till starka protester från näringslivets sida. Och förslaget i promemorian strider mot den strävan om att förenkla för företagen som regeringen säger sig ha.

Ett samlat grepp på revisorsrollen

Men anta att kombiuppdragen förbjuds – bör inte revisionsplikten för mindre företag slopas samtidigt? Annars blir det omställningsproblem för revisionsbyråbranschen och klienterna i två omgångar, eller hur?

– Återigen: det bästa är att behålla möjligheten att lämna biträde vid redovisning enligt nuvarande regler och praxis. Men om förslaget ska fullföljas anser jag att man ska ta ett samlat grepp på revisorsrollen i de små företagen. Det är nog en ganska tydlig trend att vi kommer att få se olika regler för revisionen i stora bolag jämfört med revisionen i små företag. Då tänker jag framför allt på oberoendefrågan.

Ett exempel är EG-rekommendationen om ett totalförbud mot redovisningsuppdrag hos företag av allmänt intresse om de är revisonsklienter. Möjligheten till kombiuppdrag bland noterade bolag har också stängts i FARs nya yrkesetiska regler.

Ovisst

Är du inte orolig över att statsmakterna gör allvar av planerna på att förbjuda kombiuppdragen? Förslag med anledning av departementets promemoria har ju aviserats till före sommaren.

– Jag vet att en lagrådsremiss förväntas till våren och en proposition till sommaren. Men vi vet inte vad de kommer att innehålla. Jag är för egen del fortsatt försiktigt optimistisk.

En dialog skulle behövas

Om reglerna för kombiuppdrag och revisionsplikt ska ändras anser Dan Brännström att både branschen och klienterna behöver ganska lång tid för omställningen. Till att börja med behövs det ingående diskussioner.

Han tror att om FAR i dag ringde runt till 100 revisorer och frågade om revisionsplikten i mindre företag ska vara kvar så skulle nog 95 revisorer svara ja.

Men den siffran skulle antagligen förändras om det fördes en dialog om hur revisorsrollen skulle kunna utvecklas och förstärkas om revision utförs endast när den faktiskt efterfrågas. Den dialogen skulle inte minst handla om att förbättra möjligheterna att utföra ett högkvalitativt arbete.

– Efter en sådan debatt i kåren är det inte säkert att lika många fortfarande skulle säga att revisionsplikten i mindre företag ska vara kvar, säger Dan Brännström.

Samtidigt betonar han att det inte är revisorerna som ”äger frågan”. Det gör lagstiftaren.

Minst tre års övergångstid

Vilken betydelse för frågan har revisionsbyråernas många uppköp av redovisningsföretag och det därmed ökade antalet kombiuppdrag?

– Det gäller ju inte generellt att alla har köpt upp redovisningsverksamheter. Några har köpt på sig stora mängder, andra har inte gjort det. Så eventuella nya bestämmelser om redovisningsjäv slår olika. Byråer med stor redovisningsverksamhet får större bekymmer med att hantera organisationsfrågan.

Men om förslaget blir lag ser Dan Brännström det som rimligt att det blir en övergångstid på åtminstone tre år.

– Revisionsbyråerna måste i så fall se över sin organisation. Klienterna måste se över sina rutiner, bland annat med tanke på att de måste anlita mer än en firma.

Sämre möjligheter att utveckla kompetens

Dan Brännström framhåller vidare att departementets förslag kan leda till rekryteringssvårigheter i branschen, vilket FAR också sagt i sitt remissvar.

– Möjligheterna att lämna boksluts- och redovisningsbiträde är en mycket viktig del av vår kompetensutveckling. Försvinner de möjligheterna kan det bli svårare att rekrytera och utveckla medarbetare. En annan faktor är att branschen är en viktig ”plantskola” för ekonomer i näringslivet. Denna rekryteringsbas skulle minska i framtiden.

Risk för sämre årsredovisningar

Ser du inga fördelar med ett utökat redovisningsjäv?

– Nej, faktiskt inte. Jag är orolig för att kvaliteten på årsredovisningarna sjunker om revisionsbyråernas medarbetare inte längre får ge sitt kvalitetshöjande biträde. Sämre kvalitet på bokslut och årsredovisningar ökar också risken för revisorn.

Ny revisionsstandard innebär högre arvoden

FARs generalsekreterare anser också att det med tanke på klienterna är rimligt att inte nu genomföra en så stor omvälvning som ett förbud mot kombiuppdrag innebär.

Och då tänker han inte enbart på att förslaget blir dyrt och krångligt för de mindre företagen genom att de måste anlita två byråer. Sedan årsskiftet gäller Revisionsstandard i Sverige, rs, som är en anpassning för svenskt bruk av de internationella revisionsreglerna International Standards on Auditing, ISA. RS innebär genomsnittligt sett ökade revisionskostnader för företagen.

– RS torde i många – för att inte säga de flesta – fall leda till utökad revision och därmed högre arvoden, säger Dan Brännström. Den omställningen ”räcker” nog för företagen just nu.

RS är mer detaljerad och ger mer specifika uppdrag åt revisorn. Där det tidigare hette ”bör” heter det nu ofta ”skall”.

– Generellt sett kan man säga att RS höjer lägstanivån för kvaliteten på revisionen. Det är bra för företagen. Det ökar möjligheterna för revisorerna att medverka till det förtroende som klienterna behöver i sina relationer med omvärlden. Det blir tydligare att revision verkligen står för något viktigt.

Nya uppgifter

Slutligen – vad händer om revisionsplikten för mindre företag tas bort?

– Revision kommer att utföras när den faktiskt efterfrågas av ägare eller andra intressenter. Jag tror inte att revision kommer att efterfrågas i någon större omfattning i sådana små aktiebolag där verksamheten lika gärna hade kunnat bedrivas som en enskild firma. Men revisorn kan också få nya uppgifter, t.ex. nya former av intygsskrivande till skattemyndigheter och banker. Dessutom ökar ju möjligheten till biträde och rådgivning utan de begränsningar som följer av oberoendereglerna. Det får man inte glömma!

Av Inge Wennberg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...