Innehåll

Balans nr 5 2004

Redovisning av förvaltningsfastigheter

En annan av de rekommendationer som skall tillämpas från och med 2003 är RR 24, Förvaltningsfastigheter. I rekommendationen definieras förvaltningsfastigheter som fastigheter som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av båda. Av rekommendationen framgår vidare att förvaltningsfastigheter skall redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för normala avskrivningar.

I RR 24 beskrivs också vad som skiljer en förvaltningsfastighet från en lagertillgång, dvs. när fastigheterna skall redovisas som omsättnings- snarare än som anläggningstillgång. Avgörande är att det skett en förändring i sätet på vilket fastigheten används vilket tagit sig uttryck i att arbete inletts på att bygga om fastigheten med sikte på försäljning.

När ett företag fattar beslut om att avyttra en förvaltningsfastighet utan ombyggnad, utgör fastigheten inte en lagertillgång utan kvarstår som en förvaltningsfastighet fram till dess den sålts.

JM är ett av de företag som äger förvaltningsfastigheter och skall följaktligen tillämpa RR 24. Rekommendationens tillämpningsområde är nämligen inte begränsad till fastighetsbolag utan gäller för alla fastigheter som uppfyller definitionen på förvaltningsfastighet. Trots detta framgår inte av genomgången av de nya redovisningsprinciper som tillämpas för 2003 att RR 24 införts. I det avsnitt som behandlar principen för redovisning av förvaltningsfastigheter står i stället att RR 2, Lager, tillämpats.

Den bedömning som jm sannolikt gjort är att begreppet Förvaltningsfastigheter inte är lämpligt. Det visar sig genom att man har för avsikt att nästa år kalla fastigheterna för Projektfastigheter. Av specifikationen av fastighetsinnehavet framgår också att det som i balansräkningen rubriceras som Förvaltningsfastigheter till största delen består av fastigheter under uppförande samt fastigheter för vidareutveckling. Det är inte osannolikt att dessa båda kategorier av fastigheter uppfyller kraven på att klassificeras som lagertillgångar. För den tredje kategorin däremot, färdigutvecklade fastigheter, är det enligt min uppfattning klart att RR 24 skulle tillämpas och att följaktligen resultatet skulle belastas med avskrivningar.

Docent Rolf Rundfelt

publicerade under 13 år boken ”Tendenser i börsbolagens årsredovisningar” tillsammans med Stockholmsbörsen och Bokföringsnämnden. Boken ges inte ut längre, men Rolf Rundfelt, som också är ledamot i Redovisningsrådet, fortsätter att studera börsbolagens årsredovisningar.