Innehåll

Balans nr 5 2004

Redovisning av förvaltningsfastigheter

En annan av de rekommendationer som skall tillämpas från och med 2003 är RR 24, Förvaltningsfastigheter. I rekommendationen definieras förvaltningsfastigheter som fastigheter som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av båda. Av rekommendationen framgår vidare att förvaltningsfastigheter skall redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för normala avskrivningar.

I RR 24 beskrivs också vad som skiljer en förvaltningsfastighet från en lagertillgång, dvs. när fastigheterna skall redovisas som omsättnings- snarare än som anläggningstillgång. Avgörande är att det skett en förändring i sätet på vilket fastigheten används vilket tagit sig uttryck i att arbete inletts på att bygga om fastigheten med sikte på försäljning.

När ett företag fattar beslut om att avyttra en förvaltningsfastighet utan ombyggnad, utgör fastigheten inte en lagertillgång utan kvarstår som en förvaltningsfastighet fram till dess den sålts.

JM är ett av de företag som äger förvaltningsfastigheter och skall följaktligen tillämpa RR 24. Rekommendationens tillämpningsområde är nämligen inte begränsad till fastighetsbolag utan gäller för alla fastigheter som uppfyller definitionen på förvaltningsfastighet. Trots detta framgår inte av genomgången av de nya redovisningsprinciper som tillämpas för 2003 att RR 24 införts. I det avsnitt som behandlar principen för redovisning av förvaltningsfastigheter står i stället att RR 2, Lager, tillämpats.

Den bedömning som jm sannolikt gjort är att begreppet Förvaltningsfastigheter inte är lämpligt. Det visar sig genom att man har för avsikt att nästa år kalla fastigheterna för Projektfastigheter. Av specifikationen av fastighetsinnehavet framgår också att det som i balansräkningen rubriceras som Förvaltningsfastigheter till största delen består av fastigheter under uppförande samt fastigheter för vidareutveckling. Det är inte osannolikt att dessa båda kategorier av fastigheter uppfyller kraven på att klassificeras som lagertillgångar. För den tredje kategorin däremot, färdigutvecklade fastigheter, är det enligt min uppfattning klart att RR 24 skulle tillämpas och att följaktligen resultatet skulle belastas med avskrivningar.

Docent Rolf Rundfelt

publicerade under 13 år boken ”Tendenser i börsbolagens årsredovisningar” tillsammans med Stockholmsbörsen och Bokföringsnämnden. Boken ges inte ut längre, men Rolf Rundfelt, som också är ledamot i Redovisningsrådet, fortsätter att studera börsbolagens årsredovisningar.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...