Innehåll

Balans nr 6–7 2004

Revisorers medverkan i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser

Etableringen av handeln med utsläppsrätter (Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2003/87/EG) har hittills fokuserat de tekniska aspekterna för att säkerställa minskade koldioxidutsläpp. Tilldelningen av utsläppsrätter blir emellertid i praktiken en förmögenhetsutdelning till de företag som kommer att delta i utsläppshandeln. Utsläppsrätterna uppkommer som poster i bolagens redovisning och påverkar såväl resultat- som balansräkningar. Företagens hantering och redovisning av utsläppsrätterna kommer därmed att omfattas av den lagstadgade revisionen.

FAR har med anledning av EUs direktiv och behovet av att säkerställa utsläppens ekonomiska värden genom en verifieringsprocess rekommenderat Näringsdepartementet att påskynda processen med att utveckla ett verifieringssystem för utsläppen av koldioxid och säkerställa revisorers medverkan i detta system. I möte den 19 maj med departementsrådet vid Näringsdepartementet, Bo Diczfalusy, departementssekreteraren Truls Borgström och Naturvårdsverkets Katrin Ottosson representerades FAR av Dan Brännström och specialistledamöterna Martin Gavelius och Lars-Olle Larsson.

Martin Gavelius och Lars-Olle Larsson kommer i en artikel i Balans under hösten att beskriva bakgrunden till den kommande handeln med utsläppsrätter och beskriva tidplanen för införandet av denna handel samt hur företagen respektive revisorer och revisionsbyråbranschen påverkas och påverkar i detta viktiga miljö- och finansrelaterade område.

Samrådsgruppen för miljöfrågor kommer att tillsammans med FARs revisionskommitté utarbeta vägledning för revisors arbete.