Innehåll

Balans nr 1 2005

Noteringar: Bolagskoden kräver utvärdering av styrelser

Erik Åsbrink och kodgruppen lämnade i mitten av december sitt slutförslag om god bolagsstyrning.

Koden kommer att börja tillämpas stegvis. Först ut är de större börsnoterade bolagen som omfattas av reglerna från 1 juli i år.

I Koden ingår att ”styrelsens ordförande skall se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden”. För detta ändamål ska ordförande bland annat ”se till att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen”.

Styrelsekollegiet – ett samarbetsorgan för erfarenhetsutbyte kring styrelsearbete – har tagit fram en kortfattad manual för ”Styrelseutvärdering”. Manualen består av ett antal frågor där den svarande ska betygsätta exempelvis om styrelsen är medveten om företagets ”policies och samstämmighet i frågor om etik, moral och värderingar”.

Utvärderingen kan gratis laddas ner från www.styrelsekollegiet.se