Balans nr 1 2005

Opartiskhet – en het fråga för etikkommittén

Carina Bergman Marcus, affärs- och bolagsjurist hos Ernst & Young i Stockholm, är ny ordförande för FAR:s etikkommitté. Hon har tidigare arbetat på Kommerskollegiums revisorssektion samt Revisorsnämnden. Tillsammans med ytterligare tiotalet FAR-ledamöter bevakar Bergman Marcus och etikkommittén vad som händer nationellt och internationellt på etikens område.

Självständighet och opartiskhet, är enligt henne den hetaste etiska frågan just nu. Närmast på kommitténs program står att behandla den svenska bolagskoden, revideringen av IFAC:s etiska kod och det åttonde bolagsdirektivet.

Den som antas som FAR-ledamot förklarar sig villig att följa de etiska regler som fastställts av FAR:s styrelse – på förslag av etikkommittén. Det ledande internationella yrkesetiska regelverket för branschen har fastställts av International Federation of Accountants (IFAC) under namnet Code of Ethics for Professional Accountants. Europeiska kommissionen har utfärdat rekommendationen ”Revisorers oberoende inom EU: Grundläggande principer”. Vidare har den amerikanska börsmyndigheten (SEC) utfärdat regler.

– Bara i ringa omfattning har de amerikanska reglerna påverkat de svenska etiska reglerna. De är till sin typ avvikande från de svenska och berör endast en relativt sett mindre grupp revisorer – de som arbetar med bolag som direkt eller indirekt är registrerade på amerikansk börs, säger Carina Bergman Marcus.

Opartiskhet särskilt intressant

FAR:s yrkesetiska regler är inordnade i tre block: 1) integritet och objektivitet samt opartiskhet och självständighet, 2) tystnadsplikt och upplysningsplikt samt 3) kompetens och yrkesutövning. Carina Bergman Marcus förklarar att det är det första blocket som just nu står i fokus:

– Revisorns självständighet och opartiskhet är av fundamental betydelse för att han eller hon ska kunna utföra sitt arbete på ett effektivt och bra sätt. Opartiskheten är också föremål för särskilt intresse hos Revisorsnämnden, olika intressenter till revisionen och allmänheten.

Carina Bergman Marcus förklarar att när det gäller gränsdragningen för opartiskhet och självständighet, exempelvis vid fristående rådgivning, råder det för närvarande viss tveksamhet. Några entydiga regler finns inte utan en prövning ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Förhandsbesked kan begäras hos Revisorsnämnden men det är oftast inte ett realistiskt alternativ på grund av att det tar tid att få ett sådant samt att det leder till att uppgifter offentliggörs.

– FAR:s yrkesetiska regler har utarbetats med beaktande av såväl revisorslagen som de internationella regelverken (EU:s och IFAC:s). Men det är helt klart att det finns utrymme för Revisorsnämnden att tolka den svenska lagen betydligt restriktivare – exempelvis vad gäller möjligheten att lämna rådgivning – än vad de internationella regelverken ger stöd för. Det är olyckligt ifall den svenska synen på opartiskhet kommer att skilja sig från övriga länders. En harmonisering av reglerna bör eftersträvas så långt som är möjligt, säger Carina Bergman Marcus som anser att enbart i de fall specifika svenska förhållanden motiverar det så bör särregler tillämpas för svenskt vidkommande.

Förhoppning om samsyn

Det är hennes förhoppning att Revisorsnämnden och revisorskåren genom dialog ska kunna komma fram till en samsyn i frågan. RN kommer under den närmaste framtiden att behandla ett disciplinärende som sannolikt ger en fingervisning om nämndens fortsatta bedömning i frågan.

Det så kallade förväntningsgapet – mellan vad en revisor de facto gör och vad allmänheten tror att han eller hon gör – skulle till stor del kunna överbryggas om journalister och klienter hade större kunskaper om FAR:s yrkesetiska regler. Det tror i alla fall Carina Bergman Marcus.

– Den största missuppfattningen är nog tron att revisorn har ett ansvar för förvaltningen i de bolag revisorn reviderar. Med större kunskap om de yrkesetiska reglerna inser man snart att sådana aktiviteter skulle leda till ett allvarligt hot mot opartiskheten och självständigheten, säger hon.

Carina Bergman Marcus menar att det med åren blivit betydligt mer komplicerat att vara revisor. En rad nya krav har stegvis lagts och läggs på revisorn. Dessutom har tillsynen blivit avsevärt effektivare och mer omfattande. Detta och senare års internationalisering samt utvidgningen av FAR till att omfatta även specialistledamöter har bidragit till att etikkommitténs arbetsuppgifter utökats väsentligt – och regelverkets omfång. Kommittén träffas numera nio till tio gånger per år för endags sammanträden.

Som icke-revisor bland revisorer: Vilken är Carina Bergman Marcus uppfattning om denna yrkeskår?

– Revisorer har oftast en bred erfarenhet och en påtaglig affärsmässighet, samtidigt som de besitter en stor social kompetens, förklarar hon och tillägger att en revisor måste kunna umgås med många olika människor i många olika situationer och miljöer.

Hot mot revisorns opartiskhet och självständighet

En ledamot ska för varje utlåtandeuppdrag pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. Om så är fallet ska ledamoten avböja eller frånträda uppdraget, Hot mot revisorns opartiskhet och självständighet är:

 • Ledamoten har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i revisionsklientens verksamhet.

 • Självgranskning: Ledamoten har lämnat råd i en fråga som till någon del omfattas av granskningsuppdraget.

 • Partsställning: Ledamoten uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot revisionsklientens ståndpunkt i någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet

 • Vänskap: Ledamoten har nära personliga relationer till revisionsklienten eller till någon person i klientens ledning.

 • Skrämsel: Ledamoten utsätts för hot eller annan påtryckning i syfte att inge obehag,

 • Övrigt: Det föreligger något annat förhållande, än de nyss uppräknade, som kan rubba förtroendet för ledamotens opartiskhet eller självständighet

Källa: FARs Samlingsvolym del II

Elisabeth Precht

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...