Balans nr 1 2005

Aktuell information

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR:s ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR:s hemsida www.far.se

Till Socialdepartementet

Utdelning av överskott i inkomstpensionssystemet (SOU 2004:105)

FAR avstår från att yttra sig.

Till Miljödepartementet

Utkast till förordningsmotiv samt författningsändringar med anledning av genomförandet av WEEE-direktivet och RoHS-direktivet

FAR avstår från att yttra sig.

Till Finansdepartementet

Förslag till förordning om tillämpningsföreskrifter rörande det gemensamma systemet för mervärdesskatt (Fi 2004/5143)

FAR tillstyrker föreslagen förordning, men avstyrker att förslagets artikel 14 införs.

Läs remissvaret i sin helhet på www.far.se

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Till Finansdepartementet

Genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2004:101) (Fi 2004/4580)

FAR avstår från att yttra sig.

Till Redovisningsrådet

Redovisningsrådets utkast till rekommendationer RR XX om Kompletterande redovisningsregler för koncerner; RR YY om Delårsrapportering för koncerner; RR ZZ om Redovisning för juridiska personer; samt Komplettering beträffande RR ZZ

Läs remissvaret i sin helhet på www.far.se

Till Finansinspektionen

Förslag till allmänna råd om styrning av finansiella företag

Läs remissvaret i sin helhet på www.far.se

Till Finansdepartementet

Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt (omarbetad version) KOM(2004) 246 slutlig (EUFi2004/692)

FAR tillstyrker direktivet i enlighet med förslaget.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Till Finansinspektionen

Förslag till ändrade rörelseföreskrifter till följd av IAS-förordningen och ny IAS-anpassad lagstiftning

FAR tillstyrker förslaget och har i övrigt inga kommentarer,

Yttrandet har avgivits av Referensgruppen för finansiella företag

Till Rådet för kommunal redovisning

Utkast till rekommendation angående finansieringsanalys

Läs remissvaret i sin helhet på www.far.se

To International Federation of Accountants

Exposure Draft – Proposed Revised Code of Ethics for Professional Accountants, October 2004

Läs remissvaret i sin helhet på www.far.se

Till Skatteverket

Konsekvensutredning enligt 27 § verksförordningen (1995:1322) och föreskrifter (SKVFS 2004:21) (Dnr 130 598081-04/111)

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté