Balans nr 1 2005

Aktuell information

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR:s ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR:s hemsida www.far.se

Till Socialdepartementet

Utdelning av överskott i inkomstpensionssystemet (SOU 2004:105)

FAR avstår från att yttra sig.

Till Miljödepartementet

Utkast till förordningsmotiv samt författningsändringar med anledning av genomförandet av WEEE-direktivet och RoHS-direktivet

FAR avstår från att yttra sig.

Till Finansdepartementet

Förslag till förordning om tillämpningsföreskrifter rörande det gemensamma systemet för mervärdesskatt (Fi 2004/5143)

FAR tillstyrker föreslagen förordning, men avstyrker att förslagets artikel 14 införs.

Läs remissvaret i sin helhet på www.far.se

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Till Finansdepartementet

Genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2004:101) (Fi 2004/4580)

FAR avstår från att yttra sig.

Till Redovisningsrådet

Redovisningsrådets utkast till rekommendationer RR XX om Kompletterande redovisningsregler för koncerner; RR YY om Delårsrapportering för koncerner; RR ZZ om Redovisning för juridiska personer; samt Komplettering beträffande RR ZZ

Läs remissvaret i sin helhet på www.far.se

Till Finansinspektionen

Förslag till allmänna råd om styrning av finansiella företag

Läs remissvaret i sin helhet på www.far.se

Till Finansdepartementet

Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt (omarbetad version) KOM(2004) 246 slutlig (EUFi2004/692)

FAR tillstyrker direktivet i enlighet med förslaget.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Till Finansinspektionen

Förslag till ändrade rörelseföreskrifter till följd av IAS-förordningen och ny IAS-anpassad lagstiftning

FAR tillstyrker förslaget och har i övrigt inga kommentarer,

Yttrandet har avgivits av Referensgruppen för finansiella företag

Till Rådet för kommunal redovisning

Utkast till rekommendation angående finansieringsanalys

Läs remissvaret i sin helhet på www.far.se

To International Federation of Accountants

Exposure Draft – Proposed Revised Code of Ethics for Professional Accountants, October 2004

Läs remissvaret i sin helhet på www.far.se

Till Skatteverket

Konsekvensutredning enligt 27 § verksförordningen (1995:1322) och föreskrifter (SKVFS 2004:21) (Dnr 130 598081-04/111)

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...