Balans nr 10 2005

Noteringar: FAR och SRS för samtal om samgående – igen

Under det gångna året har ledningarna i FAR och Revisorssamfundet SRS samtalat om att bilda en gemensam revisorsorganisation. Det är inte första gången som dylika planer diskuteras. Senast var 1998–1999.

Vad är det som säger att det skulle gå bättre den här gången?

– Åren har gått och båda organisationerna förstår i dag bättre nyttan av en samman slagning, säger FAR:s ordförande Lars Träff.

På SRS hemsida har man publicerat ett dokument om planerna på ett samgående. Bl.a. kan man läsa att ”FAR och SRS står närmare varandra än tidigare, personrelationerna är mycket goda, gott samarbete sker på olika plan som IREV...”.

– Det instämmer jag helt i, säger Lars Träff och fortsätter:

– Ledstjärnan i våra samtal kring en sammanslagning är ökad medlemsnytta.

– Och tillsammans blir vi en mycket starkare branschorganisation, än var och en för sig.

Förra gången en sammanslagning var aktuell framfördes kritik mot att småföretagsfrågorna skulle glömmas bort i en ny stor organisation.

– Det handlar istället om att stärka den sidan. Flertalet av FAR:s medlemmar arbetar ju med små och medelstora företag, säger Lars Träff.

Vad är då nästa steg mot ett samgående?

– Samtalsgruppen har tagit fram en övergripande struktur på en ny organisation. Och denna ska nu processas i respektive organisation.

Lars Träff hoppas att FAR:s medlemmar kommer ha ett förslag att ta ställning till på årsstämman den 25 november.

– Och förhoppningsvis har vi (FAR och SRS) ett beslut om en gemensam branschorganisation framåt sommaren nästa år. Gemensamt för både FAR och SRS är att beslutet måste tas på två stämmor.

Argument för och emot

På SRS hemsida finns en lista med argument för och emot ett samgående.

Sett ur SRS perspektiv har följande framförts för en gemensam organisation.

  • En revisorsorganisation i ett litet land som Sverige blir slagkraftigare och tydligare mot omvärlden, massmedia och klienter.

  • Mer resurser till medlemmarna, SRS och FAR kompletterar varandra.

  • Ökad kraft vid internationellt lobbyarbete.

  • Minskade avgifter till internationella organisationer.

  • Mindre dubbelarbete och investeringar, rationalisering.

  • Effektivare administration, ledning etc.

Följande argument framförs mot en gemensam organisation:

  • Risk för toppstyrning och centralisering

  • Småföretagarfrågor får mindre plats

  • Trögare beslutsprocess

  • Risk för fel kultur, medlemmarna känner inte sig ”hemma”, främlingskap.

SRS har också öppnat ett forum på sin hemsida där medlemmarna kan framföra sina åsikter om ett samgående.

I samtalen om en ny svensk organisation för revisionsbranschen deltar från SRS sida Per-Olof Andersson, Rune Jansson, Maria Stålebrant och VD:n Martin Johansson. Från FAR deltar förutom Lars Träff även Peter Clemedtson och Dan Brännström.