Balans nr 10 2005

De arbetar med att granska välgörenhetsorganisationer

Föreningen för utvecklande av god redovisningssed, BAS-intressenternas förening och Stiftelsen för insamlingskontroll med flera är organisationer som många Balansläsare känner till. Men vet du vad dessa föreningar och stiftelser härför uppgifter och hur de bedriver sitt arbete? Balans kommer under det kommande året att presentera några av de organ för vilka FAR (Föreningen för revisionsbyråbranschen) är huvudman.

Stiftelsen för insamlingskontroll, SFI, är en oberoende kontrollorganisation som har rätt att bevilja kontrollgirokonton, så kallade 90-konton, till stiftelser, ideella föreningar och ekonomiska föreningar. Att en organisation har ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sker på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går dit de ska.

SFI:s huvudsyfte är att bland annat verka för att offentliga insamlingar sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader och att insamlingsorganisationerna använder sig av sunda marknadsföringsmetoder. Insamlingskostnader och administrativa kostnader får inte överstiga 25 procent av de totala intäkterna.

Ett 90-konto beviljas för maximalt tre år och därefter måste kontoinnehavaren ansöka om förlängd giltighetstid för kontot.

Enligt Kim Österberg Staaf, kanslichef och styrelseledamot för SFI, är 90-kontona ett relativt välkänt begrepp bland svenskarna.

– Vår verksamhet har blivit allt mer känd, runt 60 procent av svenska folket vet vad SFI är. Det är viktigt att allmänheten är medveten om att när man skänker pengar till en organisation som inte har 90-konto är risken stor att pengarna inte kommer dit de ska, säger Kim Österberg Staaf.

För närvarande finns 392 kontrollgirokontoinnehavare, vilka sammanlagt har 475 olika 90-konton.

Kontrollerar verksamhet

Hur sker då SFI:s kontroll av de organisationer som beviljats 90-konto?

SFI kontrollerar att den som beviljas 90-konto uppfyller alla SFI:s föreskrifter som bland annat säger att 90-kontoinnehavare ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor som har förbundit sig att följa SFI:s föreskrifter och anvisningar. Revisorn ska följa särskilda revisionsanvisningar som SFI har utarbetat och han eller hon ska rapportera alla avvikelser även från god redovisningssed i övrigt till SFI.

Förutom revisorns löpande kontroll av hjälporganisationernas verksamhet utför SFI själva kontroller. Organisationerna ska varje år redovisa sin verksamhet till SFI genom att skicka in reviderade årsredovisningshandlingar, balans- och resultaträkning, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse.

Extra årsavgift om man inte redovisar i tid

– De organisationer som inte redovisar i tid, senast sju månader efter avslutat verksamhetsår, får betala ytterligare en årsavgift, säger Kim Österberg Staaf.

SFI gör en avstämning av organisationernas årsredovisningar och de uppgifter om verksamheten som har inrapporterats. I avstämningarna ingår även en analys av organisationernas nyckeltal. Vid behov kan SFI också utföra särskild granskning av enskilda organisationer.

– När ett 90-konto väl har beviljats ska SFI:s regler följas, annars kan kontot återkallas. Förutom revisorns granskning kontrollerar SFI årligen att kontoinnehavaren följer reglerna och om vi misstänker att något inte sker på rätt sätt kan vi när som helst gå in och granska verksamheten, säger Kim Österberg Staaf.

Internationella bidrag

En stor del av hjälporganisationerna skickar sin hjälp utomlands. För att kunna kontrollera att pengarna då hamnar där de ska samarbetar SFI internationellt med ICFO, International Committee on Fundraising Organizations.

SFI finansieras genom avgifter från 90-kontoinnehavarna. 0,065 procent av organisationens totala intäkter minus kostnader för näringsverksamhet ska betalas till SFI, som svarar för 90-kontoorganisationernas seriositet ut mot allmänheten. Det finns dock ett tak på 80 000 kronor per år samt ett golv på 5 000 kronor. Det är endast 14 organisationer som betalar maxavgiften på 80 000 kronor per år. Till detta kommer en öppningsavgift för konton på 5 000 kronor.

SFI bildades 1980 för att ta över den kontroll av insamlingar bland allmänheten som sedan 1943 utövats av Näringslivets Granskningsnämnd. Grundare av SFI är LO, SACO, TCO och SAF (idag ersatt av Svenskt Näringsliv) samt FAR.

Pernilla Halling