Balans nr 11 2005

Noteringar: FAR och SRS rekommenderar sina medlemmar att rösta ja

– ett stort steg närmare en sammanslagning

Nu har både Svenska Revisorsamfundets (SRS) och FAR:s styrelser beslutat att rekommendera sina medlemmar att de båda intresseföreningarna går samman för att skapa en stark branschorganisation.

– Det är mer effektivt att verka i en förening. Genom ett samgående får vi en komplett branschorganisation som bättre kan ta tillvara de intressen som revisorer och specialister i revisionsbyråbranschen har, säger Lars Träff, ordförande i FAR, och Per-Olof Andersson, ordförande i SRS, i ett gemensamt uttalande.

– En viktig målsättning med en ny organisation är att skapa förutsättningar för att ge större medlemsnytta. Det innebär att branschorganisationen i än högre grad kan ge revisorer och specialister den vägledning och support som verksamheten inom revision och rådgivning kräver. Vi får också en bredare bas för lokala aktiviteter.

Omröstningar

SRS har under sommaren och hösten haft omröstningar om samgåendefrågan i sina 14 avdelningar runt om i landet.

– Vissa avdelningar har röstat via e-post och andra har haft möten där de röstat. Det har varit viktigt för oss att vi gått demokratiskt tillväga, berättar Per-Olof Andersson.

Den 18 oktober sammanträdde sedan ”Rådet” där en representant från varje avdelning sitter med. De fick då redogöra för omröstningarna och vilka synpunkter som framkommit i respektive avdelningar. När man därefter röstade blev det ett ”ja” till ett samgående utan reservationer.

– Vi i SRS styrelse höll oss fram till den 18 oktober neutrala till samgåendefrågan. Men nu kommer vi aktivt att arbeta för ett samgående, berättar Per-Olof Andersson.

Arbetsgrupp tillsätts

FAR och SRS kommer nu att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från respektive förening samt en neutral person.

– Den första uppgiften för gruppen är att skyndsamt ta fram ett förslag till stadgar.

– Det kommer att bli ett intensivt arbete att få ihop det praktiska, säger Lars Träff.

Vad kommer den nya organisationen att heta?

– Vi kommer att utlysa en tävling bland föreningarnas medlemmar där det bästa namnet kommer att vinna, berättar Per-Olof Andersson.

Närmast på agendan står FAR:s årsstämma den 25 november då FAR:s medlemmar ska rösta om en sammanslagning första gången.

– Vi har för avsikt att ta ett principbeslut om samgående på stämman, säger Lars Träff.

SRS har sin ordinarie stämma i april. Tidpunkt för eventuell extrastämma var vid denna tidnings pressläggning inte bestämd.