Balans nr 11 2005

Revision: Omarbetad dokumentationsstandard

IAASB publicerade i slutet av september 2005 den omgjorda standarden för dokumentationen vid en revision, ISA 230 (Revised) Audit Documentation. Den träder i kraft internationellt vid revisionen av räkenskapsår som börjar den 15 juni 2006 eller senare.

Nedan beskrivs de mest betydelsefulla ändringarna jämfört med tidigare ISA 230 (och nuvarande RS 230).

Ny betoning på att grunden för ställningstagandena i revisionsberättelsen ska vara beskrivna

Den omgjorda standarden betonar än mer att revisionsdokumentationen upprättas tidsmässigt rätt och i nödvändig omfattning för att tillräckligt och ändamålsenligt beskriva grunden för (uttalandena i) revisionsberättelsen och för att visa att revisionen utförts i enlighet med ISA och tillämpliga krav i lagar och föreskrifter (i Sverige RS och god revisionssed i övrigt).

En erfaren revisor ska kunna förstå vad som gjorts

Ett nytt krav är att revisionsdokumentationen upprättas så att det blir möjligt för en erfaren revisor, som inte har någon tidigare anknytning till revisionen, att förstå det revisionsarbete som utförts, resultatet av detta arbete och de bevis som inhämtats, de betydelsefulla omständigheter som identifierats samt de slutsatser som har dragits om dem. Standarden definierar vad som menas med en ”erfaren revisor”. Tidigare ISA var vagare i dessa avseenden.

En sällsynt avvikelse från ett relevant krav i en ISA ska dokumenteras

Om revisorn i sällsynta fall bedömer att det är nödvändigt att avvika från ett relevant krav i en ISA, ska han eller hon dokumentera hur revisorn med den alternativa åtgärd som i stället vidtagits nått revisionsmålet. Om det inte är uppenbart på annat sätt, ska också skälen för att göra avvikelsen dokumenteras.

Akten ska vara komplett i rätt tid

Den omgjorda standarden kräver att revisorn gör klar den slutliga revisionsdokumentationen (akten) i rätt tid efter dateringen av revisionsberättelsen och ger vägledning om att en lämplig tidsgräns för det vanligen är 60 dagar efter revisionsberättelsens datum. Det finns strikta regler i standarden för denna procedur.

Ingen förtida makulering tillåts

Revisorn får inte ta bort eller förstöra revisionsdokumentation efter det att den slutliga akten gjorts klar innan den fastlagda arkiveringstidpunkten har gått ut.

Auktor revisor Lars-Gunnar Larsson är teknisk sekreterare på FAR, lars-gunnar.larsson@far.se