Innehåll

Balans nr 11 2005

Boknyheter

För bokälskaren betyder hösten bokmässa i Göteborg och något senare det högtidliga utropandet av årets nobelpristagare i litteratur. Årets pristagare, dramatikern Harold Pinter har fått ett positivt mottagande. Sannolikt därför att hans verk är mer kända av fler än vad som oftast är fallet.

Skönlitteratur å ena sidan. I höstens bokflod återfinns ett antal böcker som tangerar revisionsbranschens intressesfär. ”Klimatmål, utsläppshandel och svensk ekonomi” av Martin Hill, fil dr. vid ECON och Bengt Kriström, (SNS Förlag; 73 sid.) är en sådan. Författarna utgår från att de svenska koldioxidutsläppen ska minska med fyra procent till år 2010. Med denna utgångspunkt analyseras konsekvenserna för svensk ekonomi vid förändrad tilldelning av utsläppsrätter, koldioxidskattens vara eller inte vara, med mera. Hill och Kihlström drar slutsatsen att koldioxidskatten bör avskaffas och skriver beträffande utsläppsrätter att vid tilldelningen ”är det viktigt att även kostnaden för utsläppsminskningar i ickehandlande sektorer beaktas”.

Lars-Olle Larsson, Specialistrevisor hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers har skrivit en bok om Bolagskoden sedd i skenet av Corporate social responsibility (CSR), ”Corporate Governance och hållbar affärsutveckling” (Ekerlids Förlag 292 sid.). I boken påpekar Lars-Olle Larsson att han ”filtrerar det materiella, Svensk kod för bolagsstyrning, genom det immateriella Socialt Ansvar, CSR, för att få ut något som kan hjälpa företag att överleva i framtiden”. Han kritiserar bland annat att ingenting sägs i Koden för bolagsstyrning ”om socialt ansvar, miljöfrågor, relationer till medarbetare, leverantörer och kunder”. I boken ges underlag för beslut om såväl etiska riktlinjer som verktyg för att uppfylla dessa. Exempel på företag som lyckats implementera CSR redovisas också.

Från 1 januari 2006 gäller en ny aktiebolagslag. För den som vill ha så väl lagen och förordningen som införanderegler och förarbetsuttalanden kring den nya lagen så har FAR Förlag givit ut boken ”Den nya aktiebolagslagen” (685 sid.). Boken ingår i FAR:s medlemsservice, dvs. att medlemmarna får den utan kostnad.

Med anledning av att arvs- och gåvoskatten nyligen avskaffats har Hans Danielsson, skattejurist vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers, och Lars-Göran Sund, Internationella handelshögskolan i Jönköping, skrivit en andra upplaga av boken ”Familjeägda aktiebolag och generationsskiften” (lustus Förlag; 79 sid.). I boken behandlas de olika sätt som familjeägda små och medelstora företag förslagsvis kan övertas/överföras från en generation till en annan.