Balans nr 11 2005

Revisionsplikten lockade till debatt

Både hos Södra kretsen och Stockholmskretsen

Revisionsplikten i små aktiebolag är en fråga som engagerar på bred front. Det framgick tydligt när två av FAR:s kretsar i mitten av oktober bjöd in till debatt om ämnet. Åsikterna är många och ämnet berör såväl myndigheter som revisorer och företagare. Närmare 70 personer mötte upp i Malmö och nästan 40 i Stockholm.

Claes Norberg, professor vid ekonomihögskolan i Lund, inledde debatten i Malmö med att redogöra för den rapport om revisionsplikten som han tillsammans med professor Per Thorell, Ernst & Young Technical Department i Stockholm, presenterade tidigare i år. Claes Norberg menar att det saknas empiriska data som motiverar en revisionsplikt i små och medelstora bolag. Slutsatsen i rapporten är därmed att revisionsplikten i dessa bolag inte går att försvara.

I debattpanelen deltog även Bengt-Arne Daftner, Föreningssparbanken, Carl-Gustav Gejde, egenföretagare, Dan Andersson, Företagarna, Kenneth Olsson, BDO-revision, Marianne Forsström, Ekobrottsmyndigheten och Urban Bjergert, Skatteverket. Stig Nilsson var moderator.

Utgångspunkten för debatten var att det handlar om revisionspliktens vara eller inte vara i de allra minsta bolagen, så kallade mikroföretag med en årsomsättning på högst tre miljoner.

Diskussionen kretsade inledningsvis kring revisionens betydelse för det offentliga, exempelvis för att bekämpa ekonomisk brottslighet och säkerställa att företaget betalar rätt skatt. Detta var inget som förvånade Claes Norberg.

– Det är tydligt att i Sverige är det allmännas intresse mer framträdande än i andra länder, sa han.

Dan Andersson refererade till en undersökning som visar att 75 procent av Företagarnas medlemmar vill avskaffa revisionsplikten i små bolag. Carl-Gustav Gejde följde upp resonemanget.

– Revisionen har ju blivit mycket dyrare med åren. Frågan man måste ställa sig är vad man får för det, sa han.

Flera i panelen kom in på frågan om aktiebolagsformens lämplighet.

– Min reflektion är att det nog är lite för många som i onödan startar ett aktiebolag. Kanske skulle en del istället ha valt att bli enskilda näringsidkare, sa Urban Bjergert.

Marianne Forsström var inne på samma linje.

– Man måste fråga sig om aktiebolag verkligen är den rätta associationsformen innan man startar en verksamhet, sa hon.

Ny bolagsform utan revisionsplikt?

Dan Andersson förde diskussionen ett steg vidare.

– Antingen borde man göra om revisions plikten eller satsa på en ny bolagsform utan revisionsplikt, sa han.

Efter ungefär en timmes diskussion utkristalliserades två modeller som alternativ till dagens revisionsplikt i mikroföretag. Det ena är att avskaffa revisionsplikten i mikroföretagen samtidigt som regelverket lättas upp. Det andra alternativet är att utforma en ny bolagsform som har en del av aktiebolagsformens fördelar men inte omfattas av revisionsplikt.

Vid en omröstning bland de närvarande medlemmarna i södra kretsen stod det klart att om de skulle få bestämma så skulle det första alternativet vinna. Revisionsplikten skulle alltså avskaffas i mikroföretagen.

Stig Nilsson, moderator, kastade genast ut handsken till panelen och undrade vilka effekter detta skulle få?

– Om revisionsplikten skulle avskaffas utan att ersättas av något nytt system så skulle jag bli lite orolig. När vi fick revision i stiftelser 1996 skrev jag inte en enda ren revisionsberättelse det första året i de stiftelser som jag reviderade. Det kan ju vara något att tänka på, sa Kenneth Olsson, revisor BDO.

Frivillig revision?

Urban Bjergert, Skatteverket, menar att det är svårt att förutse vad som skulle ske om revisionsplikten avskaffades i mikroföretagen.

– Kanske skulle det uppstå en frivillig revision eftersom företag som inte genom går någon revision skulle få en ökad risk. Men lite bekymmersamt skulle det nog bli, sa Urban Bjergert.

Dan Andersson från Företagarna hakade på resonemanget.

– För en gångs skull håller jag med skattemyndigheten, sa han och skrattade. Problemet är ju egentligen inte revisionen utan kvaliteten på redovisningen. Vi skulle behöva höja kraven på redovisningen och lätta på skattereglerna. Varför inte införa en auktorisation på redovisningssidan?

Debatten avslutades med att panelen och kretsmedlemmarna fick ta ställning till den slutsats Claes Norberg och Per Thorell kommer fram till i sin rapport om revisionsplikten; ”Vår slutsats är därför att det nu är hög tid att revisionsplikten för små företag avskaffas i Sverige, stegvis efter engelsk modell. Ett första steg är att börja med mikroföretagen.”

Svarsalternativen var; 1) instämmer, 2) instämmer – men ta bort den direkt för alla små bolag, 3) låt det vara som det är idag.

Panelen, som hade en sluten omröstning, röstade enligt följande: Två röster på alternativ 1, två röster på alternativ 2, en röst på alternativ 3 och två blanka röster.

Även bland kretsmedlemmarna var det en majoritet för alternativ 1 och 2, alltså ett ja till att avskaffa revisionsplikten.

Pernilla Halling