Innehåll

Balans nr 12 2005

Noteringar: Revisorer har fått yrkesförbud

En kvinnlig revisor i Växjö har fått sitt godkännande upphävt av Revisorsnämnden (RN).

– Det skedde efter att SRS:s kvalitetsnämnd beslutat att underkänna revisorn och överlämna ärendet till Kvalitetskontrollstyrelsen, som i sin tur beslutade att anmäla revisorn till Revisorsnämnden, berättar Lennart Iredahl, samordningsansvarig för kvalitetskontrollen hos FAR och SRS.

Anmälan till RN gjordes i enlighet med överenskommelsen om samarbete mellan RN samt FAR och SRS som gäller sedan 2003.

Den kritik som RN bland annat riktar mot den kvinnliga revisorn i Växjö är att hon var revisorssuppleant i ett aktiebolag där hon också hade hand om redovisning – med detta avses inte enbart grund- och huvud bokföring utan även upprättande av bokslut och årsredovisning.

RN menar vidare att revisorn brutit mot revisorslagens regler om opartiskhet och självständighet genom att hon haft revisorsuppdrag i ett bolag vars styrelsesuppleant varit styrelsesuppleant i hennes egen revisionsbyrå. Det framgår också att dokumentationen i de revisionsuppdrag som granskats varit mycket bristfällig.

Revisorsnämnden anmärker också på att hon enbart per telefon kontrollerat varulagret i ett ekiperingsbolag. ”Eftersom denna post var ekiperingsbolagets enda egentliga tillgång finner RN att A-son inte haft tillräcklig grund för att tillstyrka fastställande av bolagets resultat- och balansräkning eller förslag till vinstdisposition.”

Den kvinnliga revisorn har överklagat RN:s beslut. Det har däremot inte en manlig revisor i Umeå (vid denna tidnings pressläggning) som också avstängdes från sin yrkesutövning vid RN:s sammanträde i slutet av oktober. Mannen är inte FAR- eller SR s-medlem. Även han har fått anmärkningar på sitt förhållningssätt till regler om opartiskhet och självständighet samt brister i dokumentation. Umeårevisorn ingår i den lilla grupp kvalificerade revisorer utan föreningstillhörighet.

– RN meddelade under hösten alla icke föreningsanslutna revisorer att även de kommer att bli föremål för en periodisk kvalitetskontroll, säger Lennart Iredahl.

Redan sedan tidigare initierar RN själv disciplinärenden. ”Så sker exempelvis om RN inom ramen för sin systematiska uppsökande tillsyn (SUT) eller genom uppgifter i media får kännedom om förhållanden som indikerar att en revisor förfarit oredligt eller på annat sätt åsidosatt sina skyldigheter som revisor”, förklarar nämnden på sin hemsida.

Noteringar: Drabbar mellan fem och tio revisorer varje år

Mellan fem och tio revisorer får sina godkännanden och auktorisationer indragna varje år, enligt Revisorsnämnden. I statistiken för 2004 var det sex godkända och två auktoriserade revisorer.

I Sverige finns det idag totalt cirka 4 200 kvalificerade revisorer.

Under 2004 beslutade RN om disciplinåtgärder i 46 fall. Det stora flertalet av dessa fick en erinran eller en något starkare varning – i 13 respektive 21 fall. Fyra godkända revisorer fick betala straffavgift samtidigt som de fick en varning.

Källa: Revisorsnämndens årsredovisning