Innehåll

Förändringen från intresse förening till branschorganisation, som också var temat för FAR-dagen 2005, innebär ett ökat fokus på de affärsmässiga förutsättningarna, ett mer debattlystet FAR och ett tydligare forum för specialisterna, förklarar Lars Träff, Peter Clemedtson och Dan Brännström.

Under cirka ett års tid har vi alltmer talat om FAR som en branschorganisation. Det har vuxit fram naturligt i takt med att FAR:s verksamhet successivt har förändrats. Och till slut blev det dags att bekräfta förändringen – från intresseförening till branschorganisation – genom ett styrelsebeslut och som tema under FAR-dagen 2005.

Vad är då skillnaden mellan en intresseförening och en branschorganisation? Om man bara ser till orden är svaret inte givet. Men om man ser till den faktiska verksamheten och de mål vi sätter upp för FAR är begreppet branschorganisation det som bäst återspeglar vad vi vill åstadkomma.

En del av förändringen är att FAR, utan att göra avkall på tidigare ambitioner och uppgifter, mer än tidigare uppmärksammar de affärsmässiga förutsättningarna för revisorer och specialister i branschen. Det sker på olika sätt.

Under senare tid har FAR intensifierat och breddat dialogen med olika intressenter. Det handlar om samrådsmöten med näringslivsorganisationer och myndigheter. Vid dessa tillfällen kan FAR framföra branschens synpunkter och vi talar frimodigt för den egna saken, precis som alla andra. Dialogen med viktiga intressenter ger också tillfälle att förklara de möjligheter och begränsningar som finns i revision och andra tjänster. Detta är oerhört viktigt för att få en uppfattning om vilka förväntningar som finns på branschens tjänster. Det är först när vi förstår det som vi kan göra något åt det berömda förväntningsgapet, det gap som visar skillnaden mellan omvärldens förväntningar på t.ex. lagstadgad revision och den insats som faktiskt krävs enligt den goda revisionsseden. Det ligger naturligtvis i allas intresse att förväntningsgapet över tiden är så litet som möjligt.

Andra exempel på nya initiativ är introduktionen av de allmänna villkoren för revision och vägledningen vid upphandling av lagstadgad revision – två ytterst viktiga dokument när det handlar om spelreglerna för tillhandahållandet av branschens tjänster. Tydliga spelregler gör att förväntningsgapet minskar.

Vi har även höjt ambitionen när det gäller att synas i debatten. Ett tydligare och synligare FAR var nummer ett på FAR-medlemmarnas önskelista enligt webbenkäten för ett år sedan. Vi har antagit utmaningen. Vi har skrivit debattartiklar och i samband med seminarier och paneldebatter hävdat FAR:s syn på aktuella frågor. Mycket talar för att det också under de närmaste åren kommer upp frågor där vi tydligt måste ta position. Frågan om revisionsplikten hör till de frågorna. Oberoendefrågan finns alltid. Alldeles säkert kommer införlivandet av det åttonde direktivet i den svenska lagstiftningen att innebära viktiga överväganden där branschens erfarenheter bör tillvaratas. Utvecklingen för bolagsstyrningen är ett annat spännande område som innebär att ny terräng ständigt måste brytas, vilket i sin tur kräver nya överväganden och slutsatser. Listan på viktiga frågor för framtiden kan göras längre, men redan dessa punkter visar på behovet av en alert branschorganisation.

I detta med att vara en branschorganisation ligger ett anspråk på att vara komplett, att ha ett helhetsgrepp och att återspegla hela branschen. Det är därför vi nu organiserar FAR:s aktiviteter i fyra verksamhetsområden:

  • Revision

  • Redovisning

  • Skatt

  • Rådgivning

Med den indelningen får vi en ökad tydlighet och effektivitet men framförallt skapar vi utrymme för de olika yrkesområdenas utveckling. Revisorer har sedan länge haft en mötesplats i FAR för att arbeta med utvecklingsfrågor, t.ex. kring de goda sederna. Men nu får branschens specialister samma möjligheter. Den aktuella etableringen av en skattesektion är självfallet en viktig pusselbit i övergången till branschorganisation.

Den beslutade satsningen på småföretagsfrågorna (det är svårt att inte slänga sig med förkortningar som SME, dvs. små och medelstora företag – och SMP, dvs. små och medelstora revisionsbyråer) är en mycket viktig del i förändringen av FAR. Även på detta område har vi tagit intryck av utfallet i webbenkäten. Medlemmarna önskade se mer av support inom detta segment, som är nog så stort och viktigt i Sverige. Samtalen med Svenska Revisorsamfundet SRS om ett samgående innebär också nya möjligheter för en ambitionshöjning.

Till sist konstaterar vi att ingenting görs av sig självt. FAR är inget självspelande piano. FAR är summan av mångas idoga arbete och engagemang. Utveckling förutsätter alltid goda idéer, glöd och energi, och dessbättre finns det gott om det i vår bransch.

Lars Träff, Peter Clemedtson och Dan Brännström.