Balans nr 12 2005

Nyheter inför bokslutet 2005: Vilka regler tillämpas av vilka företag?

Redovisningsregler för svenska företag har förändrats väsentligt de senaste åren. Alla företag som tillämpar någon av årsredovisningslagarna har påverkats. Den stora redovisningsnyheten i boksluten för räkenskapsåret 2005 är för de noterade företagen tillämpningen av de internationella redovisningsstandarder som EU-förordningen föreskriver vid upprättandet av koncernredovisning. Regelverket International Financial Reporting Standards (IFRS) är mycket omfattande. Vi beskriver inte detta regelverk i denna artikel, då vi anser att denna nyhet är för omfattande för vår artikel samt att de bolag som är berörda av dessa standarder har kommit så långt i sin anpassning att detta forum inte lämpar sig för en sådan genomgång. I artikeln beskriver vi de nyheter, i lagar och normgivning på redovisningsområdet, som omfattar såväl de noterade som icke-noterade företagen och som publicerats av svenska normgivare såsom Redovisningsrådet, dess akutgrupp och Bokföringsnämnden.

Vilka regler ska tillämpas i koncernredovisningen?

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IAS-förordningen) kräver som bekant att de företag vars värdepapper är noterade ska upprätta sin koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). De standarder som ska tillämpas ska vara antagna av EU:s särskilda godkännandemekanism. För moderföretag vars aktier är noterade vid börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad inom EU gäller förordningens bestämmelser från och med räkenskapsåret 2005. Enligt svensk lag behöver de företag vars skuldebrev är noterade på börs, en auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad inte tillämpa förordningen förrän räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2006.

Det är viktigt att notera att de bolag vars värdepapper är noterade även måste tillämpa vissa bestämmelser i årsredovisningslagen (ÅRL) samt Redovisningsrådets rekommendation RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, vid upprättande av koncernredovisningen. Dessa bolag ska även i fortsättningen tillämpa följande Uttalanden från Redovisningsrådets akutgrupp (URA), URA 4, URA 5, URA 6, URA 7 och URA 42-URA 46. Vid upprättande av delårsrapporter ska dessa företag även tillämpa RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Redovisningsrådets rekommendationer RR 1-RR 29 får inte tillämpas av dessa företag och inte heller andra uttalanden från Redovisningsrådets akutgrupp, utöver ovan nämnda URA.

Av ÅRL 7 kap. 33 § framgår att företag vars värdepapper inte är noterade har möjlighet att upprätta sin koncernredovisning i enlighet med IFRS.

En koncern som inte upprättar koncernredovisning enligt IFRS, ska upprätta koncernredovisning enligt samma regler som tidigare. Det innebär att om koncernredovisningen tidigare har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer RR 1-RR 29 ska dessa även i fortsättningen ligga till grund för koncernredovisningen.

Vilka regler ska tillämpas av juridisk person som är moderbolag?

Ett moderbolag som upprättar sin koncernredovisning enligt IFRS ska tillämpa RR 32 Redovisning för juridiska personer, avseende redovisningen i moderbolaget. I RR 32 anges ett antal undantag och tillägg till IFRS. RR 32 ersätter RR 1-RR 29, vilka således inte ska tillämpas av noterade moderbolag. Ett moderbolag som frivilligt upprättar sin koncernredovisning enligt IFRS ska också tillämpa RR 32 vid upprättande av sin egen årsredovisning.

Ett moderbolag som inte upprättar sin koncernredovisning enligt IFRS ska tillämpa samma redovisningsregler som tidigare. Det innebär att dessa moderbolag på ”rekommendationsnivå” kan välja om de vill tillämpa RR 1-RR 29 eller de motsvarande allmänna råd som BFN givit ut. Företag som genom sin storlek har ett stort: allmänt intresse och som inte frivilligt tillämpar IFRS i sin koncernredovisning ska fortsätta att tillämpa Redovisningsrådets rekommendationer RR1-RR 29 och uttalanden från dess akutgrupp. Moderbolag i en sådan koncern får inte tillämpa RR 32.

ÅRL har ändrats och särregler har utformats för att minska skillnaderna jämfört med IFRS. Dessa särregler får endast tillämpas av bolag som konsolideras i en koncernredovisning som upprättas enligt IFRS. Särreglerna beskrivs i artikeln mer i detalj under rubriken ”Årsredovisningslag (1995:1554) Internationell redovisning i svenska företag”.

Vilka regler ska tillämpas av juridisk person som inte är moderbolag?

Dotterföretag som omfattas av en koncernredovisning upprättad enligt IFRS kan välja om de vill tillämpa RR 32 Redovisning för juridisk person eller BFNAR 2000:2. Intresseföretag eller joint ventures får endast tillämpa RR 32 om de själva är noterade eller är moderbolag i en IFRS-koncern.

Företag som är noterade men inte är moderbolag ska tillämpa RR 32.

Övriga företag får inte upprätta sin redovisning för juridisk person i enlighet med RR 32. Reglerna i ÅRL samt BFNAR 2000:2 gäller nu liksom tidigare.

balans_12_s24
balans_12_s25

[1] Särreglerna i ÅRL innebär att företag som tillämpar IFRS i sin koncernredovisning eller ingår i en sådan koncern bland annat får:

 • Värdera förvaltningsfastigheter, biologiska tillgångar och andra materiella anläggningstillgångar samt immateriella tillgångar till verkligt värde i sin egen redovisning. Värderingsreglerna föreslås träda i kraft först för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller senare.

 • Dela upp avsättningar i en långfristig respektive kortfristig del.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...