Balans nr 12 2005

Nyheter inför bokslutet 2005: Årsredovisningslag (1995:1554) Internationell redovisning i svenska företag

Ändringarna i ÅRL är föranledda av EU-förordningen om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IAS-förordningen) och ändringar i EU:s redovisningsdirektiv. De nya reglerna, med ett undantag, träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2005 eller senare.

I ÅRL har en ny paragraf i sjunde kapitlet tillkommit, § 32, som innehåller en uppräkning av de regler i bland annat 7 kap. som gäller för de företag som upprättar koncernredovisning enligt IFRS. Nedan sammanfattas i korthet de viktigaste nya reglerna i ÅRL.

Koncernförvaltningsberättelse

I ÅRL 7 kap. 32 § hänvisas till ÅRL 6 kap. 1, 3 och 4 §§ vad avser innehållet i förvaltningsberättelsen för en koncernredovisning upprättad enligt IFRS. AV 32 § framgår att ett IFRS-företag inte behöver lämna upplysningarna enligt ÅRL 6 kap. 1 § i själva förvaltningsberättelsen för koncernen. Ett IFRS-företag kan välja att lämna denna information på en annan plats i de finansiella rapporterna under förutsättning att man i förvaltningsberättelsen för koncernen hänvisar till den plats i de finansiella rapporterna som upplysningarna lämnas. Moderföretaget omfattas dock inte av dessa regler, vilket innebär att moderföretaget ska lämna den information som krävs enligt ÅRL 6 kap. 1 § i förvaltningsberättelsen.

Koncernredovisningens valuta

Av ÅRL 7 kap. 7 § framgår att samma valuta ska användas i koncernredovisningen som i moderföretagets årsredovisning. I ÅRL 7 kap. 32 § görs ingen hänvisning till ÅRL 7 kap. 7 § avseende de avsnitt som reglerar valutan i en koncern. Det innebär att ett svenskt moderföretag, som tillämpar IFRS i sin koncernredovisning, fr.o.m. räkenskapsår som inleds 1 januari 2005 eller senare får upprätta sin koncernredovisning i vilken valuta som helst. Det bör poängteras att alla svenska juridiska personer även fortsättningsvis måste följa bokföringslagen. Det innebär att moderföretagets årsredovisning ska upprättas i svenska kronor eller euro. Det sistnämnda om företaget officiellt har övergått till redovisning i euro.

ÅRL:s tilläggsupplysningar som gäller även framgent

Det finns vissa upplysningskrav i ÅRL som även gäller för en koncernredovisning upprättad enligt IFRS. Dessa upplysningskrav framgår av ÅRL 7 kap. 32 § och dess hänvisningar till vissa paragrafer i ÅRL 5 kap. Av Redovisningsrådets rekommendation RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, framgår i detalj vilka ytterligare upplysningar som ett IFRS-företag ska lämna enligt ÅRL. Se vidare avsnittet RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner (sid. 27).

Uppskrivningsreglerna i ÅRL omfattar numera även immateriella tillgångar

Uppskrivningsreglerna i ÅRL omfattar numera även immateriella anläggningstillgångar. Enligt ÅRL 4 kap. 6 § måste uppskrivningsbeloppet avsättas till en uppskrivningsfond, eller i fråga om aktiebolag, användas för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission. De nya bestämmelserna får endast tillämpas av aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Juridisk person får inte tillämpa kapitalandelsmetoden

En ändring av ÅRL avsåg att tillåta tillämpning av kapitalandelsmetoden i juridisk person under förutsättning att det är förenligt med god redovisningssed. Denna ändring skulle då endast beröra de företag som ingår i en koncernredovisning upprättad enligt IFRS och andra företag vars andelar eller skuldebrev är noterade. RR 32 Redovisning för juridisk person, sätter dock stopp för tillämpning av kapitalandelsmetoden för ovanstående juridiska personer. Anledningen är att juridiska personer i Sverige inte upprättar årsredovisningarna helt enligt IFRS och då får de inte tillämpa kapitalandelsmetoden. Andelar i intresseföretag och joint venture företag ska därför i juridisk persons egen årsredovisning redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden.

Värdering av vissa tillgångar till verkligt värde

Enligt en ändring i ÅRL får företag som ingår i en koncernredovisning upprättad enligt IFRS och andra företag vars andelar eller skuldebrev är noterade, redovisa biologiska tillgångar, förvaltningsfastigheter och andra materiella anläggningstillgångar samt immateriella tillgångar till verkligt värde i sin egen redovisning. Observera dock att dessa regler föreslås träda i kraft först för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller senare.

Konsolidering av ett dotterföretag enligt kapitalandelsmetoden

I ÅRL 7 kap. 24 § framgick att andelar i dotterföretag med olikartad verksamhet i vissa fall skulle tas in i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Denna paragraf är numera upphävd vilket innebär att dylika dotterföretag konsolideras med tillämpning av förvärvsmetoden.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...