Innehåll

Balans nr 12 2005

Nyheter inför bokslutet 2005: Proposition ”Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag m.m. 2005/06:25”

En ny aktiebolagslag (2005:551) träder i kraft den 1 januari 2006. Den nya lagen innebär bl.a. att den s.k. ”koncernspärren” tas bort. Koncernspärren innebär att moderbolaget maximalt kan dela ut det lägsta av vad som i moderbolaget respektive i koncernen redovisas som fritt eget kapital. I koncernredovisningen är det därför inte längre nödvändigt att dela upp det egna kapitalet i fritt och bundet. Detta har föranlett ett förslag till ändring av ÅRL.

Propositionen, Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag m.m. 2005/06:25, kommer att påverka alla koncerner. Ändringen som avser den s.k. koncernspärren är utformad så att hänvisning inte längre sker från ÅRL 7 kap. 14 § och 32 § till 5 kap. 14 § första stycket om uppgift om bolagets (koncernens) egna kapital. ÅRL 6 kap. 2 § ändras så att det endast är moderföretag som är ekonomisk förening som behöver lämna upplysning om belopp som enligt årsredovisningslagen för företag inom koncernen ska föras över från fritt eget kapital i koncernen till bundet eget kapital.

Propositionen innehåller även förslag till andra ändringar, men dessa är mer av karaktären att hänvisning från ÅRL sker till rätt lagrum i den nya aktiebolagslagen. Andra ändringar berör omformuleringar i samband med tidigare upplysningskrav angående nominellt belopp samt en ändring föranlett av att det i framtiden är Bolagsverket som har rätt att ge tillstånd vid vinstutdelning när uppskrivningsfonden har tagits i anspråk.

Följdändringarna av ÅRL föreslås träda i kraft samma dag som den nya aktiebolagslagen träder i kraft, dvs. den 1 januari 2006. Föreslagna ändringar ska därmed tillämpas i årsredovisningar som upprättas efter den 1 januari 2006. Det innebär att exempelvis kalenderårsföretag som upprättar årsredovisning för räkenskapsåret 2005 ska tillämpa de nya reglerna.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...