Innehåll

Balans nr 12 2005

Nyheter inför bokslutet 2005: Proposition ”Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag m.m. 2005/06:25”

En ny aktiebolagslag (2005:551) träder i kraft den 1 januari 2006. Den nya lagen innebär bl.a. att den s.k. ”koncernspärren” tas bort. Koncernspärren innebär att moderbolaget maximalt kan dela ut det lägsta av vad som i moderbolaget respektive i koncernen redovisas som fritt eget kapital. I koncernredovisningen är det därför inte längre nödvändigt att dela upp det egna kapitalet i fritt och bundet. Detta har föranlett ett förslag till ändring av ÅRL.

Propositionen, Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag m.m. 2005/06:25, kommer att påverka alla koncerner. Ändringen som avser den s.k. koncernspärren är utformad så att hänvisning inte längre sker från ÅRL 7 kap. 14 § och 32 § till 5 kap. 14 § första stycket om uppgift om bolagets (koncernens) egna kapital. ÅRL 6 kap. 2 § ändras så att det endast är moderföretag som är ekonomisk förening som behöver lämna upplysning om belopp som enligt årsredovisningslagen för företag inom koncernen ska föras över från fritt eget kapital i koncernen till bundet eget kapital.

Propositionen innehåller även förslag till andra ändringar, men dessa är mer av karaktären att hänvisning från ÅRL sker till rätt lagrum i den nya aktiebolagslagen. Andra ändringar berör omformuleringar i samband med tidigare upplysningskrav angående nominellt belopp samt en ändring föranlett av att det i framtiden är Bolagsverket som har rätt att ge tillstånd vid vinstutdelning när uppskrivningsfonden har tagits i anspråk.

Följdändringarna av ÅRL föreslås träda i kraft samma dag som den nya aktiebolagslagen träder i kraft, dvs. den 1 januari 2006. Föreslagna ändringar ska därmed tillämpas i årsredovisningar som upprättas efter den 1 januari 2006. Det innebär att exempelvis kalenderårsföretag som upprättar årsredovisning för räkenskapsåret 2005 ska tillämpa de nya reglerna.