Innehåll

Balans nr 12 2005

Nyheter inför bokslutet 2005: URA 46 IFRS 2 och sociala avgifter (september 2005)

Uttalandet behandlar redovisning av sociala avgifter i de företag som ställt ut aktierelaterade instrument till anställda och som redovisar dessa i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. Uttalandet är tillämpligt på instrument som regleras såväl kontant som i utbyte mot aktier. Enligt uttalandet ska sociala avgifter hänförliga till dessa aktierelaterade instrument kostnadsföras fördelat på de perioder under vilka tjänsterna utförs. Kostnaden ska beräknas med samma beräkningsmodell som använts när optionerna ställdes ut. Den avsättning som uppkommer ska omvärderas vid varje rapporttillfälle utifrån en beräkning av de avgifter som kan komma att erläggas när instrumentet löses.