Innehåll

Balans nr 12 2005

Nyheter inför bokslutet 2005: FAR:s normgivning

FAR utfärdar inte längre nya redovisningsrekommendationer men uppdaterar däremot sina gamla rekommendationer och vägledningar. FAR:s vägledning Om årsredovisning i aktiebolag riktar sig främst till de stora och medelstora företag som upprättar årsredovisning och koncernredovisning enligt ÅRL och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar.

Nedan framgår några av de viktigaste föreslagna förändringarna av vägledningen Om årsredovisning i aktiebolag.

  • Ny vägledning om hur skatt på schablonränta på periodiseringsfonder ska redovisas. FAR anser att skatteeffekten av schablonräntan inte ska redovisas som en finansiell kostnad utan som skattekostnad. Skatteeffekten av schablonräntan bör anges separat i tilläggsupplysningarna.

  • FAR förtydligar vikten av att beskriva tillämpade redovisningsprinciper och vilka normer företaget tillämpar.

  • Förtydliganden avseende vad som kan klassificeras som ”Övrig rörelseintäkt” respektive ”Övrig rörelsekostnad” i funktions- respektive kostnadsslagsindelad resultaträkning.

  • FAR anser beträffande nedskrivning av anläggningstillgångar att vägledning kan hämtas från RR 17 Nedskrivningar.

  • FAR föreslår en ny vägledning avseendeersättningar till anställda. FAR anser att redovisning och upplysningar om ITP-planer som finansieras genom försäkring i Alecta bör ske i enlighet med URA 42 och 45. För upplysningar om aktierelaterade ersättningar till anställda såsom exempelvis personaloptioner, bör vägledning, enligt FAR, sökas i RR 29 Ersättningar till anställda. Redovisning av eventuella sociala avgifter på aktierelaterade ersättningar till anställda bör redovisas i enlighet med URA 46 IFRS 2 och sociala avgifter. FAR anser att sociala avgifter bör redovisas enligt URA 46 även om den aktierelaterade ersättningen inte redovisas enligt IFRS 2.

  • Redovisning av andelar i intresseföretags resultat med tillämpning av kapitalandelsmetoden kan ske antingen på en rad inklusive skatt eller på två rader, resultatandel före skatt respektive andel i intresseföretaget skatt. Resultatandelen kan redovisas antingen i rörelseresultatet eller inom finansnettot. Företaget bör upplysa om tillämpad princip för presentation i resultaträkningen.

  • Bilagan till Vägledningen som behandlar Redovisning av finansiella instrument till verkligt värde enligt ÅRL 4:14 a–e, har förtydligats på ett antal punkter.