Innehåll

Balans nr 12 2005

Nyheter inför bokslutet 2005: FAR:s normgivning

FAR utfärdar inte längre nya redovisningsrekommendationer men uppdaterar däremot sina gamla rekommendationer och vägledningar. FAR:s vägledning Om årsredovisning i aktiebolag riktar sig främst till de stora och medelstora företag som upprättar årsredovisning och koncernredovisning enligt ÅRL och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar.

Nedan framgår några av de viktigaste föreslagna förändringarna av vägledningen Om årsredovisning i aktiebolag.

 • Ny vägledning om hur skatt på schablonränta på periodiseringsfonder ska redovisas. FAR anser att skatteeffekten av schablonräntan inte ska redovisas som en finansiell kostnad utan som skattekostnad. Skatteeffekten av schablonräntan bör anges separat i tilläggsupplysningarna.

 • FAR förtydligar vikten av att beskriva tillämpade redovisningsprinciper och vilka normer företaget tillämpar.

 • Förtydliganden avseende vad som kan klassificeras som ”Övrig rörelseintäkt” respektive ”Övrig rörelsekostnad” i funktions- respektive kostnadsslagsindelad resultaträkning.

 • FAR anser beträffande nedskrivning av anläggningstillgångar att vägledning kan hämtas från RR 17 Nedskrivningar.

 • FAR föreslår en ny vägledning avseendeersättningar till anställda. FAR anser att redovisning och upplysningar om ITP-planer som finansieras genom försäkring i Alecta bör ske i enlighet med URA 42 och 45. För upplysningar om aktierelaterade ersättningar till anställda såsom exempelvis personaloptioner, bör vägledning, enligt FAR, sökas i RR 29 Ersättningar till anställda. Redovisning av eventuella sociala avgifter på aktierelaterade ersättningar till anställda bör redovisas i enlighet med URA 46 IFRS 2 och sociala avgifter. FAR anser att sociala avgifter bör redovisas enligt URA 46 även om den aktierelaterade ersättningen inte redovisas enligt IFRS 2.

 • Redovisning av andelar i intresseföretags resultat med tillämpning av kapitalandelsmetoden kan ske antingen på en rad inklusive skatt eller på två rader, resultatandel före skatt respektive andel i intresseföretaget skatt. Resultatandelen kan redovisas antingen i rörelseresultatet eller inom finansnettot. Företaget bör upplysa om tillämpad princip för presentation i resultaträkningen.

 • Bilagan till Vägledningen som behandlar Redovisning av finansiella instrument till verkligt värde enligt ÅRL 4:14 a–e, har förtydligats på ett antal punkter.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...