Innehåll

Balans nr 2 2005

Noteringar: Revisionsbranschen behandlas i riksdagen

Den 20 januari presenterade regeringen två propositioner som berör revisionsbranschen: Den första propositionen 2004/05:69 handlar om bokföringsbrott och andra brott mot borgenärer. Denna proposition presenterades kort i Balans nr 1/2005. Justitieutskottet har preliminärt fastslagit att propositionen ska vara färdigbehandlad i utskottet den 7 april och kommer att debatteras och röstas om i kammaren 20 april. Lagändringarna är beräknade att träda i kraft 1 juli.

Den andra propositionen – 2004/05:69 – innehåller förslag till ändringar i årsredovisningslagens (1995:1554) regler om förvaltningsberättelsens innehåll. Förslagen syftar till att genomföra vissa ändringar enligt EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv. De nya upplysningskraven föreslås omfatta såväl årsredovisningen som koncernredovisningen.

I propositionen föreslås att det införs ett krav på att företagen i förvaltningsberättelsen tar in hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp på annan plats i årsredovisningen. Det föreslås också att förvaltningsberättelsen ska innehålla en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Kravet på att risker och osäkerhetsfaktorer ska beskrivas ska inte omfatta företag som har högst tio anställda och högst 24 miljoner kronor i tillgångar.

Regeringen föreslår att bestämmelserna om förvaltningsberättelsens innehåll kompletteras med ett krav på att även upplysningar av icke-finansiell karaktär ska lämnas. Detta under förutsättning att upplysningarna behövs för att förstå företagets utveckling, ställning eller resultat. Miljö- och personalfrågor är exempel på sådana upplysningar. Skyldigheten att lämna icke-finansiella upplysningar i förvaltningsberättelsen föreslås gälla även för förvaltningsberättelsen i en koncern.

Skyldigheten att i förvaltningsberättelsen lämna ickefinansiell information ska, för icke-finansiella företag, gälla

 1. företag som bedriver näringsverksamhet och i vilka nettovärdet av tillgångarna för de senaste två räkenskapsåren har överstigit 1 000 prisbasbelopp eller

 2. företag som under de senaste två räkenskapsåren har haft i medeltal fler än 200 anställda eller

 3. företag vars andelar eller skuldebrev är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats.

Lagutskottet kommer preliminärt att justera sitt betänkande den 22 mars. Frågan ska därefter debatteras och röstas om i kammaren. Det sker den 6 april. Ändringen ska enligt regeringens förslag träda i kraft 1 maj 2005.

Regeringen har också haft för avsikt att under våren presentera en proposition om ”ersättning till ledande befattningshavare i aktiebolag och vissa finansiella företag”. Lagen var tänkt att träda i kraft 1 juli 2005. Meningen är att bolagens revisorer ska granska att riktlinjer uppställda av bolagsstämman i publika bolag följs. Enligt vårens planering så kommer dock lagrådsremissen att vara Lagrådet tillhanda först i april, och det är tveksamt ifall det kommer att finnas tid att innan riksdagens sommaruppehåll behandla den i utskott och anta den i plenum.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...