Innehåll

Balans nr 2 2005

Noteringar: Revisionsbranschen behandlas i riksdagen

Den 20 januari presenterade regeringen två propositioner som berör revisionsbranschen: Den första propositionen 2004/05:69 handlar om bokföringsbrott och andra brott mot borgenärer. Denna proposition presenterades kort i Balans nr 1/2005. Justitieutskottet har preliminärt fastslagit att propositionen ska vara färdigbehandlad i utskottet den 7 april och kommer att debatteras och röstas om i kammaren 20 april. Lagändringarna är beräknade att träda i kraft 1 juli.

Den andra propositionen – 2004/05:69 – innehåller förslag till ändringar i årsredovisningslagens (1995:1554) regler om förvaltningsberättelsens innehåll. Förslagen syftar till att genomföra vissa ändringar enligt EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv. De nya upplysningskraven föreslås omfatta såväl årsredovisningen som koncernredovisningen.

I propositionen föreslås att det införs ett krav på att företagen i förvaltningsberättelsen tar in hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp på annan plats i årsredovisningen. Det föreslås också att förvaltningsberättelsen ska innehålla en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Kravet på att risker och osäkerhetsfaktorer ska beskrivas ska inte omfatta företag som har högst tio anställda och högst 24 miljoner kronor i tillgångar.

Regeringen föreslår att bestämmelserna om förvaltningsberättelsens innehåll kompletteras med ett krav på att även upplysningar av icke-finansiell karaktär ska lämnas. Detta under förutsättning att upplysningarna behövs för att förstå företagets utveckling, ställning eller resultat. Miljö- och personalfrågor är exempel på sådana upplysningar. Skyldigheten att lämna icke-finansiella upplysningar i förvaltningsberättelsen föreslås gälla även för förvaltningsberättelsen i en koncern.

Skyldigheten att i förvaltningsberättelsen lämna ickefinansiell information ska, för icke-finansiella företag, gälla

  1. företag som bedriver näringsverksamhet och i vilka nettovärdet av tillgångarna för de senaste två räkenskapsåren har överstigit 1 000 prisbasbelopp eller

  2. företag som under de senaste två räkenskapsåren har haft i medeltal fler än 200 anställda eller

  3. företag vars andelar eller skuldebrev är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats.

Lagutskottet kommer preliminärt att justera sitt betänkande den 22 mars. Frågan ska därefter debatteras och röstas om i kammaren. Det sker den 6 april. Ändringen ska enligt regeringens förslag träda i kraft 1 maj 2005.

Regeringen har också haft för avsikt att under våren presentera en proposition om ”ersättning till ledande befattningshavare i aktiebolag och vissa finansiella företag”. Lagen var tänkt att träda i kraft 1 juli 2005. Meningen är att bolagens revisorer ska granska att riktlinjer uppställda av bolagsstämman i publika bolag följs. Enligt vårens planering så kommer dock lagrådsremissen att vara Lagrådet tillhanda först i april, och det är tveksamt ifall det kommer att finnas tid att innan riksdagens sommaruppehåll behandla den i utskott och anta den i plenum.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...