Balans nr 4 2005

Noteringar: Prickad för praxis – vad händer nu?

Revisorsnämnden har ”beslutat att meddela auktoriserade revisorn Göran Tidström en erinran” kan man läsa på Öhrlings PricewaterhouseCoopers hemsida. Orsaken är att man samtidigt innehaft konsult- och revisionsuppdrag i fastighetsbolaget Vasakronan under 2002.

Göran Tidström å sin sida anser att denna bedömning enligt den nya revisorslagen som gäller från 1 januari 2002 ”avviker från tidigare praxis” och påpekar att ”projekt av denna art har hittills varit allmänt förekommande bland revisionsbyråer”.

Revisorsnämnden säger sig ha utrett om ”konsultuppdragen har utgjort en omständighet som har kunnat rubba förtroendet för (revisorns) opartiskhet eller självständighet i egenskap av huvudansvarig revisor”. Vad det hela gäller är konsulttjänster i form av utlånad personal inom ramen för ett antal projekt. RN anser att samtliga konsulttjänsterna givit upphov till ett självgranskningshot (21 § första stycket ib) som enligt revisorslagen ska leda till att revisorn avsäger sig uppdraget. I lagen sägs att detta bland annat gäller när revisorn ”vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som till någon del omfattas av granskningen”. Revisorsnämnden har med andra ord inte tagit ställning till konsultarvodets storlek – detta var större än arvodet för revisionen.

FAR:s representant vid mötet i revisorsnämnden Ulf Järlebro ställer sig bakom RN:s beslut.

SRS höll inte med

Klas-Erik Hjort, SRS:s representant vid mötet i RN meddelade en avvikande åsikt vad gällde två av de fem projekten. Han anser att med hänsyn till att projekt av detta slag ansetts förenliga med 1997 års föreskrifter och att rättspraxis varit oklar sedan dessa föreskrifter upphävdes, så borde Göran Tidström och ÖPWC inte ha prickats i denna del.

Vad innebär beslutet för framtida konsultuppdrag som revisionsbyråer kan tänkas åta sig?

– Detta är ett speciellt fall som sannolikt inte kommer att upprepas, säger Lars Träff, ordförande för FAR.

Han menar att detta är ett enstaka fall som i grunden inte är principiellt viktigt för branschen.

FAR:s etikkommitté har tittat på beslutet och diskussioner har förts inom organisationen.

– Vi har en analysmodell som innebär att revisorn varje gång ska pröva sitt oberoende, säger Lars Träff och menar att detta är tillräckligt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...