Innehåll

Balans nr 4 2005

Europa-frågor: EU:s toppmöte gav nytt hopp till Lissabonstrategin

Den så kallade Lissabonstrategin fick en nystart vid Europeiska rådets möte i slutet av mars. Ursprungstanken med strategin var att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga ekonomi till år 2010, men nu har både årtalet och målsättningen suddats ut.

Målsättningen har stramats upp och strategin ska nu koncentreras till åtgärder som främjar ekonomisk tillväxt, uthållig miljö och social trygghet. EU-kommissionen ansåg att endast den första målsättningen, den om ekonomisk tillväxt, skulle prioriteras, men EU:s stats- och regeringschefer ansåg att de två andra målsättningarna var minst lika viktiga. Ett ställningstagande som den svenska regeringen var mycket nöjd med. Efter toppmötet sade Göran Persson att ”De tre benen måste vara ömsesidigt stödjande och den balansen har återupprättats i toppmötets slutsatser. När dessa delar är i harmoni driver de varandra i en god utvecklingsspiral”.

Här följer några av toppmötets slutsatser:

  • Europa behöver en solid industriell struktur inom hela sitt territorium.

  • Europeiska rådet understryker vikten av ett effektivt utnyttjande av energikällor som en faktor för konkurrenskraft och hållbar utveckling och välkomnar kommissionens avsikt att utarbeta ett europeiskt initiativ för energieffektivitet och en grönbok under 2005.

  • För att bidra till tillväxt och sysselsättning och stärka konkurrenskraften måste den inre marknaden för tjänster fungera fullt ut, varvid den europeiska sociala modellen måste bevaras.

  • Utöver en aktiv konkurrenspolitik uppmanar Europeiska rådet medlemsstaterna att fortsätta mot en minskning av den allmänna nivån på statsstödet och därvid beakta eventuella otillräckligheter på marknaderna.

  • De små och medelstora företagen har central betydelse för tillväxt och sysselsättning och medverkar till den industriella strukturens utveckling.

  • Den inre marknaden måste även grundas på en fysisk inre marknad, fri från begränsningar på grund av exempelvis problem med driftskompatibilitet och logistik.

  • Humankapitalet är Europas främsta tillgång. Fler människor måste in på arbetsmarknaden. Medlemsstaterna uppmanas att stärka insatserna för att höja den allmänna utbildningsnivån och se till att färre ungdomar lämnar skolan i förtid. Livslångt lärande är en absolut förutsättning för att Lissabonmålen ska uppnås, med beaktande av betydelsen av hög kvalitet på alla nivåer.

Ett förenklat system för att följa upp vidtagna åtgärder inom ramen för Lissabonprocessen kommer att införas. Det ska bli lättare att 1) fastställa prioriteringar utan att rubba den övergripande balansen i strategin och synergin mellan dess ingående beståndsdelar, 2) att förbättra genomförandet av dessa prioriteringar på fältet, med ökad medverkan från medlemsstaternas sida, och 3) att rationalisera uppföljningsförfarandet för en bättre bedömning av strategins tillämpning nationellt.

Denna nya strategi, som grundar sig på en treårscykel tar sin början i år. Medlemsstaterna ska stärka sin interna samordning genom att en nationell samordnare för Lissabonstrategin utses. Medlemsstaterna uppmanas att fastställa sina nationella reformprogram hösten 2005.

Civ.ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor runt Europa, EU och EMU. Har du några frågor kring detta ämne kan du skicka dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com