Innehåll

Balans nr 4 2005

Revision i små företag: Svenskt Näringsliv – ”Det har saknats en genomgripande diskussion om revisionsplikten ...”

Vid ett seminarium i mars presenterade Svenskt Näringsliv en rapport om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag (se Balans nr 3/05). Rapporten kommer inom kort att lämnas över till justitiedepartementet för att påvisa behovet av en översyn av lagstiftningen på området.

I rapporten konstaterar författarna, professorerna Per Thorell och Claes Norberg, att revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag inte går att försvara i sin nuvarande form. Skälet är att kostnaden för företagen är större än den totala nyttan av revisionsplikten i dessa bolag.

– Det är helt nödvändigt att se över lagstiftningen. Men det går naturligtvis inte att åstadkomma en förändring över en natt eftersom frågan måste tas upp i ett lagstiftningssammanhang, säger Svenskt Näringslivs redovisningsexpert Carl-Gustaf Burén som har samordnat arbetet med rapporten.

Svenskt Näringsliv vill ha enklare regler för företag och framtagandet av rapporten om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag är en del i det arbetet. I rapporten kritiseras regeringen för att arbetet med att förenkla för företagen i allt för liten skala inriktas på att ta fram förslag till förändringar i det befintliga regelverket.

– Revisionsplikten är ett av de områden där vi vill att reglerna förenklas. Tyvärr har Sverige halkat på efterkälken när det gäller att ta tag i regelförenklingar för företagen och det belyser vi i rapporten, säger Carl-Gustaf Burén.

Frågan om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag är inte enbart en nationell angelägenhet utan påverkas även av EU-samarbetet. Inom EG-kommissionen pågår arbetet med det åttonde direktivet om lagstadgad revision som sedan ska implementeras i medlemsländerna. Enligt Carl-Gustaf Burén innebär det att frågan om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag hamnar på dagordningen när den svenska lagstiftaren ska genomföra direktivet.

– Frågan är kopplad till hur det ser ut i övriga EU-länder. Och när det gäller den här frågan har Sverige inga allierade eftersom de andra medlemsländerna utnyttjar möjligheterna till undantag från revisionsplikten enligt fjärde och sjunde direktivet, säger Carl-Gustaf Burén.

Beslutet att driva frågan om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag och ta fram en rapport fattades av Svenskt Näringsliv för ungefär ett år sedan.

– Vi konstaterade ganska snabbt att det inte fanns så mycket konkret att gå på i den här frågan. Det har saknats en genomgripande diskussion om revisionsplikten och rapporten var ett bra sätt att få upp frågan på bordet, säger Carl-Gustaf Burén.

Vid seminariet där rapporten presenterades närvarade över 100 personer med någon form av anknytning till revisionsbranschen.

– Att vi lockade så många till ett seminarium om en så pass teknisk fråga som revisionsplikten visar att frågan är angelägen, säger Carl-Gustaf Burén.

Även den efterföljande debatten i Dagens Industri om revisionsplikten är ett tecken på frågans dignitet, menar Carl-Gustaf Burén.

Pernilla Halling