Innehåll

Balans nr 4 2005

Revision i små företag: Svenskt Näringsliv – ”Det har saknats en genomgripande diskussion om revisionsplikten ...”

Vid ett seminarium i mars presenterade Svenskt Näringsliv en rapport om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag (se Balans nr 3/05). Rapporten kommer inom kort att lämnas över till justitiedepartementet för att påvisa behovet av en översyn av lagstiftningen på området.

I rapporten konstaterar författarna, professorerna Per Thorell och Claes Norberg, att revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag inte går att försvara i sin nuvarande form. Skälet är att kostnaden för företagen är större än den totala nyttan av revisionsplikten i dessa bolag.

– Det är helt nödvändigt att se över lagstiftningen. Men det går naturligtvis inte att åstadkomma en förändring över en natt eftersom frågan måste tas upp i ett lagstiftningssammanhang, säger Svenskt Näringslivs redovisningsexpert Carl-Gustaf Burén som har samordnat arbetet med rapporten.

Svenskt Näringsliv vill ha enklare regler för företag och framtagandet av rapporten om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag är en del i det arbetet. I rapporten kritiseras regeringen för att arbetet med att förenkla för företagen i allt för liten skala inriktas på att ta fram förslag till förändringar i det befintliga regelverket.

– Revisionsplikten är ett av de områden där vi vill att reglerna förenklas. Tyvärr har Sverige halkat på efterkälken när det gäller att ta tag i regelförenklingar för företagen och det belyser vi i rapporten, säger Carl-Gustaf Burén.

Frågan om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag är inte enbart en nationell angelägenhet utan påverkas även av EU-samarbetet. Inom EG-kommissionen pågår arbetet med det åttonde direktivet om lagstadgad revision som sedan ska implementeras i medlemsländerna. Enligt Carl-Gustaf Burén innebär det att frågan om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag hamnar på dagordningen när den svenska lagstiftaren ska genomföra direktivet.

– Frågan är kopplad till hur det ser ut i övriga EU-länder. Och när det gäller den här frågan har Sverige inga allierade eftersom de andra medlemsländerna utnyttjar möjligheterna till undantag från revisionsplikten enligt fjärde och sjunde direktivet, säger Carl-Gustaf Burén.

Beslutet att driva frågan om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag och ta fram en rapport fattades av Svenskt Näringsliv för ungefär ett år sedan.

– Vi konstaterade ganska snabbt att det inte fanns så mycket konkret att gå på i den här frågan. Det har saknats en genomgripande diskussion om revisionsplikten och rapporten var ett bra sätt att få upp frågan på bordet, säger Carl-Gustaf Burén.

Vid seminariet där rapporten presenterades närvarade över 100 personer med någon form av anknytning till revisionsbranschen.

– Att vi lockade så många till ett seminarium om en så pass teknisk fråga som revisionsplikten visar att frågan är angelägen, säger Carl-Gustaf Burén.

Även den efterföljande debatten i Dagens Industri om revisionsplikten är ett tecken på frågans dignitet, menar Carl-Gustaf Burén.

Pernilla Halling

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...